• ΕΤΟΣ - 2013

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

Αρ. Πρωτ.: ΔΠΕΙΣ 1198598ΕΞ2013 (2013) «Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/61/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές, και ιδίως τη Μαγιότ (L 353/5)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1267 (2013) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4211/28.11.2013 (ΦΕΚ 256A΄), σχετικά με την παράταση της προθεσμίας επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης ακινήτων και τροποποίηση λοιπών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5043236 ΕΞ 2013 (2013) «Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1194972 ΕΞ 2013 (2013) «Αποστολή στοιχείων με επαναξιολόγηση αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5042737 ΕΞ 2013 (2013) Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Β 1192213 ΕΞ 2013 (2013) «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ επί καταβολής οφειλόμενου ποσού σε Δικηγόρο που συνταξιοδοτήθηκε»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5041885 ΕΞ 2013 (2013) Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου (“e-shop”) και καθεστώς ΦΠΑ (2013) Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου (“e-shop”) και καθεστώς ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1182843 ΕΞ 2013 (2013) Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5040786 ΕΞ 2013 (2013) «Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Β 1178690 ΕΞ2013 (2013) Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. δαπανών φιλοξενίας και ψυχαγωγίας για τη διοργάνωση συνεδρίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1246 (2013) Οδηγίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ.1066/2013 απόφασης σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1170782 ΕΞ 2013 (2013) «Αποστολή στοιχείων αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1241 (2013) Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1042/2013 (2013) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1042/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5038404 ΕΞ 2013 (2013) «Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ14Β 1149814 ΕΞ 2013 (2013) Εφαρμογή των διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται από ερασιτεχνική σχολή χορού
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5034132 ΕΞ 2013 (2013) «Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5032729 ΕΞ 2013 (2013) Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ