• ΕΤΟΣ - 2013

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

Δ10Β1011005/190ΕΞ2014 (2013) Καθορισμός του προβλεπόμενου στην παρ. 10 του άρθρου 39 του ν.3105/2003 (29 Α΄) ανταλλάγματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΣ Δ 1003286 ΕΞ 2014 (2013) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1235/2013 (Φ.Ε.Κ.2693Β΄) “Καθορισμός δείγματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄) των επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 όπως ισχύει, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από την 01.04.2012 έως και την 31.10.2012, καθώς και εκείνων των οποίων η διαχειριστική περίοδος ενώ είχε λήξει έως και την 31.03.2012 δεν είχαν συμπεριληφθεί στη διαδικασία καθορισμού του δείγματος των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1165/2012 (Φ.Ε.Κ.2248Β’) και ΠΟΛ.1211/2012 (Φ.Ε.Κ. 3343Β’) ως και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών”».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Υ4α/οικ.120068 (2013) Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012, όπως αυτές ισχύουν, σχετικά με την καταβολή ποσών στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΦΚ Δ 5043812 ΕΞ 2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (2013) Κοινοποίηση (α) της υπ’ αρ. ΔΕΦΚ Δ 5043420 ΕΞ 2013/20-12-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων» (ΦΕΚ 3340/Β΄/30-12-2013)- ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-ΤΦ6 και (β) της υπ’ αρ. ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 2013/20-12-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5032319/5080/12-08-2009 (ΦΕΚ 1763/Β΄/25-08-09) ΑΥΟ «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων»» (ΦΕΚ 3340/Β΄/30-12-2013) ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-ΦΟ6
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:2/113934α/0026 (2013) «Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΛ Α 1198404 ΕΞ 2013 (2013) Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΠΕΙΣ 1198598ΕΞ2013 (2013) «Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 (2013) Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Παλλήνης, Γ΄ Πειραιά, Ε΄ Πειραιά, Α’ Πειραιά και Πλοίων, όσον αφορά ορισμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1289 (2013) «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2014».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1282 (2013) Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1280 (2013) «Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής - υπερημερίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 47 του ν.4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198349ΕΞ2013 (2013) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ), των Ελεγκτικών Κέντρων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, καθώς και των υφιστάμενων αυτών οργάνων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ17 Ε 5043707 ΕΞ 2013 (2013) Εβδομαδιαίες τιμές συναλλάγματος ορισμένων νομισμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. 2/115851/0023/Α (2013) « Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΛ Α 1198414 ΕΞ 2013 (2013) Τύπος της έκθεσης ελέγχου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 (2013) Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Δ6B 1197592 EΞ 2013 (2013) Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7-6-2012 (Β΄ 1839) Υπουργικής απόφασης «Ανασυγκρότηση των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» και της αριθμ. 1026582/309/Α0006/11-3-1999 (Β΄ 256) ομοίας, περί συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ6 1198324 ΕΞ 2013 (2013) «Πραγματοποίηση εκτάκτων συναλλαγών με το κοινό από τις Δ.Ο.Υ., κατά την Πέμπτη και Παρασκευή, 2 και 3 Ιανουαρίου 2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1284 (2013) Διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, την αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωσή της. Ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, σχετικά παράβολα, διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών, τύπος και περιεχόμενο των αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4174/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1283 (2013) Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ