• ΕΤΟΣ - 2013

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Αριθ. Πρωτ. Ε40/810 (2013) «Ένταξη στην Α.Π.Δ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.,ΤΑ.Π.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. Των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Π15/95 (2013) «Ανανεώσεις εγκριτικών αποφάσεων ωφελούμενων του Προγράμματος της Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων και διευκρινήσεις για τον τρόπο διαχείρισης των αιτήσεων που δεν έχουν διεκπεραιωθεί».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Α11/206 (2013) «Διακοπή εξυπηρέτησης συν/χων ΟΑΕΕ- Νέα καταληκτική ημερομηνία »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Γ99/453 (2013) «Οδηγίες για τα Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Ε85/206 (2013) «Στόχευση Ελέγχου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων – Εφαρμογή Λογισμικού Risk Analysis Εσόδων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Ε40/793 (2013) «Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους οποίους έχει ανασταλεί η δυνατότητα μέσω διαδικτύου.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ 80000/οικ. 36192/2283 (2013) Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης βάσει των περ. ζ΄ και θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ10053/35086/2180 (2013) Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ - MME για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2013 και του νέου έτους 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: 5423.2/04/2013 (2013) Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί «Χορήγησης Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Ε40/756 (2013) «Έντυπο ¨Βεβαίωση Εργοδότη¨ ως αποδεικτικό απασχόλησης – ασφάλισης. Υπενθύμιση οδηγιών »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ.: 28735 (2013) «ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΑ ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/205 (2013) «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2013 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Σ40/276 (2013) «Συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: 15703 (2013) “Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Γ32/562 (2013) «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ80000/οίκ.34658/2045 (2013) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-4 της με αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013) ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Γ30/279 (2013) «Μεταβολές στη χορήγηση αδειών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: 5423.2/03/2013 (2013) «Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Α02/1102/92 (2013) Α) Δυνατότητα απογραφής ασφαλισμένων και μεταβολής στοιχείων τους σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.. Β) Υπενθύμιση οδηγιών για την αρμοδιότητα έκδοσης και θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Α02/1102/88 (2013) Ηλεκτρονική καταγραφή της διεύθυνσης κατοικίας ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την ταχυδρομική αποστολή των αυτοκόλλητων ετικετών ασφαλιστικής ικανότητας .
ΑΝΟΙΓΜΑ