• ΕΤΟΣ - 2017

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΠΟΛ 1211 (20.12.2017) - Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Λ.Τ.Ε. Αριθμ. Κανονιστικής Πράξης 005/2017 - Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών (άρθρο 12 του ν. 4449/2017).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1685 ΕΞ (06.09.2017) - Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1718 ΕΞ (28.09.2017) - Ανάλυση ισολογισμού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1764 ΕΞ (28.09.2017) - Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1783 ΕΞ (28.09.2017) - Χειρισμός προστίμου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1802 ΕΞ (28.09.2017) - Τρόπος αντιμετώπισης των αγορών και πωλήσεων άυλου χρόνου από ενδιάμεσες οντότητες
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1804 ΕΞ (28.09.2017) - Τόκοι ανατοκισμού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1476 ΕΞ (12.07.2017) - Λογιστικές εγγραφές για προμήθεια τράπεζας από συναλλαγές με κάρτες μέσω POS
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1496 ΕΞ (06.09.2017) - Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤΑριθμ. Πρωτ.: 1538 ΕΞ (06.09.2017) - Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικής αποζημίωσης οχήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1584 ΕΞ (06.09.2017) - Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1629 ΕΞ (06.09.2017) - Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του ν. 4308/2014 (πρώτη εφαρμογή)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1674 ΕΞ (06.09.2017) - Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Υγείας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1413 ΕΞ (12.07.2017) - Ταμείο υποκαταστήματος – Ταμείο έδρας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1435 ΕΞ (12.07.2017) - Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1449 ΕΞ (12.07.2017) - Ιδιοπαραγωγή Άυλών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1470 ΕΞ (12.07.2017) - Κωδικός λογιστικής καταχώρησης ΕΦΚΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1157368 ΕΞ 2017 (20.10.2017) - Παροχή διευκρινίσεων για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας, από οντότητες - εκμεταλλευτές καταστημάτων, που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1125 ΕΞ (30.05.2017) - Λογιστικός χειρισμός διαγραφής απαίτησης λόγω υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
ΑΝΟΙΓΜΑ