Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α' 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4541/2018]

 

 

Αρχικός Νόμος

 

Κωδικοποιημένος μέχρι και το Ν.4541/2018

 

 

[Βλέπε ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»

[Σύμφωνα με την περίπτωση α' του άρθρου 147 του ν. 4601/2019 καταργούνται από 15-04-2019 τα άρθρα 66 έως και 89 του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 140 (Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις) και 141 (Μεταβατικές διατάξεις) του ιδίου νόμου.

Με το άρθρο 142 (Παραπομπές) του ν. 4601/2019 ορίζεται ότι όπου διάταξη νόμου παραπέμπει στις περί συγχωνεύσεων, διασπάσεων ή μετατροπών διατάξεις του παρόντος, όσον αφορά εταιρικές μορφές που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4601/2019, από την έναρξη ισχύος του η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4601/2019]

 

Σύμφωνα με την περίπτωση α’ του άρθρου 189 και το άρθρο 190 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13-06-2018), καταργούνται τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του κ.ν. 2190/1920 από την έναρξη ισχύος του ν .4548/2018, ήτοι από 01/01/2019.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 188 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13-06-2018) ορίζεται ότι όπου διάταξη νόμου παραπέμπει σε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή του ν. 3156/2003, οι οποίες καταργούνται δυνάμει του άρθρου 189, με την έναρξη ισχύος του ν. 4548/2018 η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018.

 

Βλέπε και άρθρο 187 του ν. 4548/2018 «Μεταβατικές διατάξεις»


 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 2190/1920 - Α’ 37 - 30/3/1963

 

«Περί Ανωνύμων Εταιρειών»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον

Γενικαί Διατάξεις

 

Άρθρο1 - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων

 

Άρθρο 2 - Περιεχόμενο του καταστατικού

 

Άρθρον 3 - Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές

 

Άρθρο 3α

 

Άρθρο 3β

 

Άρθρο 3γ

 

Άρθρο 4 - Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου

 

Άρθρο 4α - Ακυρότητα της Εταιρείας - Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας

 

Άρθρον 5

 

Άρθρον 6

 

Άρθρον 7

 

Άρθρο 7α - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα

 

Άρθρο 7β. - Δημοσιότητα - Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας

 

Άρθρο 7γ - Στοιχεία εντύπων της εταιρείας

 

Άρθρο 7δ - Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο

 

Άρθρο 7ε - Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας

 

Άρθρον 8 - Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας

 

Άρθρο 8α - Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών

 

Άρθρο 8β - Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών

 

Άρθρον 9 - Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών

 

Άρθρο 9α - Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών

 

Άρθρον 10 - Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού

 

Άρθρο 11 - Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου

 

Άρθρον 11α

 

Άρθρον 12 - Μερική καταβολή κεφαλαίου

 

Άρθρο 12α

 

Άρθρον 13 - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης - παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών

 

Άρθρο 13α - Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου

 

Άρθρον 14

 

Άρθρον 15

 

Άρθρο 15α

 

Άρθρο 15β

 

Άρθρο 16 - Ίδιες μετοχές

 

Άρθρο 16α - Παροχή πιστώσεων κλπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών

 

Άρθρο 17 - Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κλπ. μέσω τρίτων

 

Άρθρο 17α

 

Άρθρο 17β - Εξαγοράσιμες μετοχές

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον

Διοικητικόν Συμβούλιον

 

Άρθρον 18 - Εκπροσώπηση της εταιρείας

 

Άρθρον 19 - Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου

 

Άρθρον 20 - Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου

 

Άρθρον 21 - Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο

 

Άρθρον 22 - Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

 

Άρθρον 22α - Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου

 

Άρθρον 22β - Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου

 

Άρθρον 23 - Απαγόρευση ανταγωνισμού

 

Άρθρο 23α - Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου

 

Άρθρον 24

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον

Γενικαί Συνελεύσεις

 

Άρθρο 25 - Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

 

Άρθρον 26 - Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

 

Άρθρον 26α

 

Άρθρον 27 - Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

 

Άρθρον 28 - Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο

 

Άρθρο 28α - Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο

 

Άρθρον 29 - Απαρτία

 

Άρθρον 30 - Αρχή της ισότητος

 

Άρθρον 30α

 

Άρθρον 30β

 

Άρθρον 31 -Πλειοψηφία

 

Άρθρον 32 -Πρακτικά της γενικής συνέλευσης

 

Άρθρον 33

 

Άρθρον 34 -Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

 

Άρθρον 35 - Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου

 

Άρθρο 35α - Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

 

Άρθρο 35β - Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

 

Άρθρο 35γ - Ανυπόστατες αποφάσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

 

Άρθρο 36 - Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές

 

Άρθρο 36α - Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές

 

Άρθρο 37

 

Άρθρον 37α

 

Άρθρον 38

 

Άρθρον 39 - Δικαιώματα μειοψηφίας

 

Άρθρον 39α - Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών

 

Άρθρο 40 - Αίτηση έκτακτου ελέγχου

 

Άρθρο 40α - Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου

 

Άρθρο 40β

 

Άρθρο 40γ

 

Άρθρο 40δ

 

Άρθρο 40ε

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον

Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών

 

Άρθρον 41

 

Άρθρον 42

 

Άρθρο 42α - Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

 

Άρθρο 42β - Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως

 

Άρθρο 42γ - Δομή του Ισολογισμού

 

Άρθρο 42δ - Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων

 

Άρθρο 42ε - Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως

 

Άρθρο 43 - Κανόνες αποτίμησης

 

Άρθρο 43α

 

Άρθρο 43β

 

Άρθρο 43ββ

 

Άρθρο 43γ - Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία

 

Άρθρον 44

 

Άρθρο 44α

 

Άρθρο 45

 

Άρθρον 46

 

Άρθρο 46α

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον

Διάλυσις και εκκαθάρισις

 

Άρθρο 47

 

Άρθρον 47α - Λόγοι λύσεως της εταιρείας

 

Άρθρο 48 - Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον

 

Άρθρο 48α - Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων

 

Άρθρο 49 - Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης

 

Άρθρο 49α - Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία

 

Άρθρο 49β - Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

 

Άρθρο 49γ - Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον

Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι

 

Άρθρον 50 - Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα

 

Άρθρο 50α

 

Άρθρο 50β

 

Άρθρο 50γ - Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως (άρθρα 1 και 4 οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 50δ - Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος. (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 50ε - Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη Χώρα (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον

Κρατική Εποπτεία

 

Άρθρο 51 - Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας

 

Άρθρον 52

 

Άρθρον 53 - Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας

 

Άρθρον 53α

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον

Ποινικαί Διατάξεις

 

Άρθρο 54

 

Άρθρον 55

 

Άρθρο 56

 

Άρθρο 57

 

Άρθρο 58

 

Άρθρο 58α

 

Άρθρο 59

 

Άρθρο 60

 

Άρθρο 61

 

Άρθρο 62

 

Άρθρο 62α

 

Άρθρο 62β

 

Άρθρο 63

 

Άρθρο 63α

 

Άρθρο 63β

 

Άρθρο 63γ

 

Άρθρο 63δ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον

 

Άρθρο 64

 

Άρθρον 65

 

Άρθρον 66

 

Άρθρο 66α - Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία

 

Άρθρο 67

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

Άρθρο 68

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11α

Συγχώνευση με απορρόφηση

 

Άρθρο 69 - Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης

 

Άρθρο 70

 

Άρθρο 71 - Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών

 

Άρθρο 72 - Απόφαση γενικής συνέλευσης

 

Άρθρο 73

 

Άρθρο 74

 

Άρθρο 75 - Αποτελέσματα της συγχώνευσης

 

Άρθρο 76

 

Άρθρο 77 - Ακυρότητα της συγχώνευσης

 

Άρθρο 77α - Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής

 

Άρθρο 78 - Απορρόφηση εταιρίας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της

 

Άρθρο 78α - Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της

 

Άρθρο 79 - Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση

 

Άρθρο 79α - Μη δίκαιο αντάλλαγμα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11β

Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας

 

Άρθρο 80 - Εφαρμογή διατάξεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ον

Διάσπαση Ανωνύμων Εταιρειών

 

Άρθρο 81

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12α

Διάσπαση με απορρόφηση

 

Άρθρο 82 - Σχέδιο σύμβασης διάσπασης

 

Άρθρο 83

 

Άρθρο 84

 

Άρθρο 85 - Αποτελέσματα της διάσπασης

 

Άρθρο 86 - Ακυρότητα της διάσπασης

 

Άρθρο 87 - Διάσπαση Εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις επωφελούμενες

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12β

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

Άρθρο 88

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12γ

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

Άρθρο 89

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο

Ενοποιημένοι Λογαριασμοί (Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις)

 

Άρθρο 90

 

Άρθρο 91

 

Άρθρο 92

 

Άρθρο 93

 

Άρθρο 94

 

Άρθρο 95

 

Άρθρο 96

 

Άρθρο 97

 

Άρθρο 98

 

Άρθρο 99

 

Άρθρο 100

 

Άρθρο 101

 

Άρθρο 102

 

Άρθρο 103

 

Άρθρο 104

 

Άρθρο 105

 

Άρθρο 106

 

Άρθρο 107

 

Άρθρο 107Α

 

Άρθρο 108 - Έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

 

Άρθρο 109

 

Κεφάλαιο 14ο

Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

 

ΤΜΗΜΑ Ι'

Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής

 

Άρθρο 110 - (Άρθρο 2 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 111 - (Άρθρο 2 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 112 - (άρθρο 3 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 113 - (άρθρο 4 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 114 - (άρθρα 5, 6 και 7 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 115 - (άρθρο 8 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 116 - (άρθρα 9, 10 και 11 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 117 - (άρθρο 12 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 113

 

Άρθρο 118 - (άρθρα 13 και 14 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 119 - (άρθρα 15 και 16 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 120 - (άρθρο 17 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 121 - (άρθρο 18 και 19 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 122 - (άρθρα 20, 21, 22 και 23 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 123 - (άρθρα 24 και 25 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

ΤΜΗΜΑ ΙV

Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»

 

Άρθρο 124 - (άρθρα 26, 27 και 28 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

 

ΤΜΗΜΑ V

Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124

 

Άρθρο 125 - (άρθρα 29, 30, 31 και 32 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 126 - (άρθρα 33 και 34 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

ΤΜΗΜΑ VΙ

Κανόνες Αποτιμήσεως

 

Άρθρο 127 - (άρθρα 35, 36, 37 και 38 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

Άρθρο 128 - (άρθρο 39 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

 

ΤΜΗΜΑ VΙΙ

Περιεχόμενο του Προσαρτήματος

 

Άρθρο 129 - (άρθρα 40 και 41 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

 

ΤΜΗΜΑ VΙΙΙ

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων

 

Άρθρο 130 - (άρθρα 42 και 43 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΧ

Δημοσιότητα

 

Άρθρο 131

 

Άρθρο 132 - Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 133 - Μεταβατικές Διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.)

 

Άρθρο 134 - Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων

 

Άρθρο 135

 

Άρθρο 136 - Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου

 

Άρθρο 137 - Ελεγκτές Και Πιστοποιητικά Ελέγχου

 

Άρθρο 138 - Επιμέτρηση Λογιστικών Μεγεθών

 

Άρθρο 139 - Κανόνες Αποτίμησης Και Λογιστικά Βιβλία

 

Άρθρο 140 - Φορολογητέα Κέρδη 'Η Ζημίες

 

Άρθρο 141 - Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

 

Άρθρο 142 - Πρώτη Εφαρμογή Των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

 

Άρθρο 143 - Μεταβατικές Διατάξεις Επί Των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις

 

Άρθρο 144 - Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

 

Άρθρο 145 - Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

 

Άρθρο 146 - Κριτήρια ισοδυναμίας (άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

 

 

Εις τον αυτόν επί του Εμπορίου Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 12 Μαρτίου 1963.

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ

 

 

 


 

 

 

 
 

 


Σχετικά έγγραφα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1297/1972 - Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1297/1972 - Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1297/1972 - Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μεταροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικων μονάδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.1806/1988 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣH Ε.ΣΥ.Λ. Αριθμ. Πρωτ.: 215/2169/1994 - Φύση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και της διαφοράς αναπροσαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Γ.Λ.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1080 (1994) Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2166/1993
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2238 ΦΕΚ Α' 151 (1994) Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2238 ΦΕΚ Α' 151 (1994) Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2238 ΦΕΚ Α' 151 (1994) Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2238 ΦΕΚ Α' 151 (1994) Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2238 ΦΕΚ Α' 151 (1994) Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131/1995 (9.5.1995)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣH Ε.ΣΥ.Λ. Αριθ. Γνωμ.: 298 (6.7.1998) - Εάν οι καταχωρούμενες στο λογ/σμό 41.10 επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων θεωρούνται αποθεματικά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1255 (2000) Φορολογικές υποχρεώσεις συνεπεία της μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1275 (12.12.2002) - Απορρόφηση επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των ν. 2515/1997 και 2166/1993 και μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Κ2-9684 (2009) Διαδικασία ορισμού Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3604/2007 (Α) και Καταχώριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών (Β) .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3842 (2010) Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3062-2010 (2010) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3862 (2010) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθμ. Κ1-802 (2011) Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΥΑ Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-3144 (2011) «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1129 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2011) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3982 (2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5029747 ΕΞ 2011 (2011) Πραγματοποίηση πώλησης και εξαγωγής σε τρίτη χώρα στοιχειών της πτωχευτικής περιούσιας από εταιρεία που βρίσκεται εν μέσω πτωχευτικής διαδικασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1155 (2011) Το αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στη χώρα μας με βάση τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιριών, φορολογείται μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1161 (2011) Κοινοποίηση άρθρων του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1159 (2011) Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α’ 174).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4002 ΦΕΚ Α' 180 (2011) Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4002 ΦΕΚ Α' 180 (2011) Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4013 (2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 86/2011 (2011) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 259/14/2.10.2009).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4015 (2011) Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4019 (2011) Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4021 (2011) Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4021 ΦΕΚ Α' 218 (2011) Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 18863 (2011) Καθορισμός εβδομαδιαίων πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε και Ε.Π.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1215 (2011) Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. ΓΔ ΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ 1156477ΕΞ2011 (2011) «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (ΦΕΚ Α 174)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1011 (2012) «Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β’1657) περί καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ Α’ 174)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 16/VΙ/2012 (2012) Η σύνταξη γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α’) επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Θέσπιση εξαιρέσεως του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.), ν.820/1978 (ΦΕΚ 174 Α’), από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α’) και διατήρηση σε ισχύ της ειδικής περί αυτού ισχύουσας νομοθεσίας» των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 16/VΙ/2012 (2012) Η σύνταξη γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α’) επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Θέσπιση εξαιρέσεως του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.), ν.820/1978 (ΦΕΚ 174 Α’), από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α’) και διατήρηση σε ισχύ της ειδικής περί αυτού ισχύουσας νομοθεσίας» των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4038 ΦΕΚ Α' 14 (2012) Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4046 (2012) Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. 229/20460/2012 (2012) Εφαρμογή του Ν. 4015/2012 για τις αναγκαίες ενέργειες των Ε.Α.Σ. για τη μετατροπή τους σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) (άρθρο 19).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4051 (2012) Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1069 (2012) Κοινοποίηση της 486/2011 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. οικ 958 (2012) Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α’), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4062 (2012) Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1086 (2012) Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β’1657) καθώς και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4070 ΦΕΚ Α' 82 (2012) Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Κ1-884 οικ. (2012) Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α' 103 - 30/4/2012 (2012) Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 312/2012 (2012) Αν η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α' 127 - 29/5/2012 (2012) Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Κ2 - 4113 (2012) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. 26801 /ΔΙΟΕ 654 (2012) Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α’/ 02.03.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1155 (2012) Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ Β’ 1657) και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1165 (2012) «Καθορισμός δείγματος ελέγχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριών που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994 και έκλεισαν ισολογισμό μέχρι την 30/11/2011 και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1168 (2012) Παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 για τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις θυγατρικές αυτών που έχουν λάβει για την περίοδο 01.01.2011 - 31.12.2011 παράταση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α' 175 - 7/9/2012 (2012) Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4079 (2012) Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4092 (2012) Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» (Α’ 152), όπως ισχύει» (Α’ 174), της από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6), (Α’ 175)» και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4093 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (2012) Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4093 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2012) Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ.38 της 9-11-2012 ΦΕΚ Α' 223 (2012) Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (Α’ 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1211 (2012) «Καθορισμός δείγματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριών που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε έως και 31.03.2012 και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α' 237 - 5/12/2012 (2012) Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4099 (2012) Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4099 ΦΕΚ Α' 250 (2012) Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4099 ΦΕΚ Α' 250 (2012) Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3728 ΦΕΚ Α' 258 (2012) Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1004 (2013) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : Δ15Α 1008247 ΕΞ 2013 (2013) «Μη υποχρέωση τήρησης, για φορολογικούς σκοπούς, διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων από Α.Ε. και Ε.Π.Ε.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4109 ΦΕΚ Α' 16 (2013) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4110 ΦΕΚ Α' 17 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4111 (2013) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4111 ΦΕΚ Α' 18 (2013) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 36/2013 (2013) α) Εάν, υπό το εκτιθέμενο στο έγγραφο της ερωτώσης υπηρεσίας και το προκύπτον από τα στοιχεία του φακέλου νομικό και πραγματικό πλέγμα της υποθέσεως, η απόσχιση του κλάδου των αφορολόγητων και φορολογημένων πωλήσεων (κλάδος ταξιδιωτικού εμπορίου) συνεπάγεται την αυτοδίκαιη υπεισέλευση της αποκτώσας εταιρείας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία σε σχέση με τον αποσχιζόμενο κλάδο (ιδίως, δικαιώματα και υποχρεώσεις από τα άρθρα 27 του Ν. 827/1978 και 120 του Ν. 2533/1997, το Π.Δ. 86/1979, την από 30.12.1997 Σύμβαση Παραχώρησης, τις υπουργικές αποφάσεις περί ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων αφορολογήτων ειδών και φορολογικών αποθηκών και τις πάσης φύσεως αποφάσεις και συμβάσεις παραχώρησης χώρων δυνάμει του άρθρου 120 παρ. 8 του Ν. 2533/1997). β) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, αν είναι νομικά δυνατή και υπό ποιες προϋποθέσεις η απόσχιση του κλάδου των αφορολόγητων και φορολογημένων πωλήσεων (κλάδος ταξιδιωτικού εμπορίου) και η υπεισέλευση της αποκτώσας εταιρείας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Κ2-828 (2013) Προτυποποιημένα καταστατικά
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ1-170 (2013) Εφαρμογή ΚΥΑ, Κ1-802/2011- ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 80/2013 (2013) Εάν αποτελεί δωρεά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και η καταβολή του συνόλου του ποσού από ένα μέτοχο, στην περίπτωση που το ποσό της διαφοράς από την έκδοση των μετοχών αυτών δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί και παραμένει ως αποθεματικό της Α.Ε. Σε περίπτωση δε καταφατικής απάντησης, ποιος είναι ο λήπτης της δωρεάς (το νομικό πρόσωπο της εταιρίας ή οι μέτοχοι), το αντικείμενο της, ο χρόνος συντέλεσης αυτής και η αξία της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4138 (2013) Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4141 (2013) Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4141 ΦΕΚ Α' 81 (2013) Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4141 ΦΕΚ Α' 81 (2013) Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4156 (2013) Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-5117 (2013) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-5371 (2013) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4155/2013 ΚΑΙ Ν. 4156/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1193 (2013) Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4180 (2013) Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1235 (2013) «Καθορισμός δείγματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ.1657Β’), των επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από την 01.04.2012 έως και την 31.10.2012, καθώς και εκείνων των οποίων η διαχειριστική περίοδος ενώ είχε λήξει έως και 31.03.2012 δεν είχαν συμπεριληφθεί στη διαδικασία καθορισμού του δείγματος των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1165/2012 (Φ.Ε.Κ.2248Β’) και ΠΟΛ.1211/2012 (Φ.Ε.Κ. 3343Β’) ως και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Δ12Β 1180201 ΕΞ 2013 (2013) Χρόνος παρακράτησης φόρου εισοδήματος στα κέρδη που διανέμει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με απόφαση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1262 (2013) Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ καθώς και για τη μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του ν. 4072/2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ε.Τ.Ε. Αριθμ. πράξης 33/19-12-2013 (2013) Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος - Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ2628/30.9.2010 - Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2527/8.12.2003 .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2190/1920 ΦΕΚ Α' 37 (1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4541/2018]
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1007 (2014) Κοινοποίηση των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4237 (2014) Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Κ2-601 (2014) Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Α΄ εξαμήνου 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : Κ2-7557/13 (2014) Διάφορα Θέματα (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ., ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΚΕ., ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΥ Ή ΕΤΑΙΡΙΑΣ.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : Κ2-7360 (2014) Διάφορα Θέματα (Για τον ορισμό διαχειριστή ΕΠΕ ή για την παράταση της θητείας του διαχειριστή ΕΠΕ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2014 (2014) Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αρ. 11 της 11-4-2014 (2014) Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο Α3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-1493 (2014) ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 12/2014 (2014) Λήξη της ασφαλιστικής σχέσης μέλους Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρίας και μετόχου με ποσοστό 3% και άνω στο κεφάλαιο αυτής, λόγω απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 11475 (2014) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-1244 (2014) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1143 (2014) Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 22 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 και λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ12Β1078427 ΕΞ2014 (2014) Φορολογική μεταχείριση της ζημίας επωφελούμενης εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης κλάδου διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 253/2014 (2014) Εάν έχει αναλογική εφαρμογή το άρθρο 36 του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) για τον συμψηφισμό ανταπαίτησης του Δημοσίου προς αντίστοιχη απαίτηση του οφειλέτη του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4273 (2014) Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Κ2-3743 (2014) Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Β΄ εξαμήνου 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4279 (2014) Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:2012 (2014) Τροποποιήσεις των Ν. 4015/2011 και Ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4286 (2014) Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2/80762/ΔΠΓΚ (2014) Κατανομή αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά με τις υποχρεώσεις των Δημοσίων Επιχειρήσεων του Κεφ. Α΄, άρθρο 7 του Ν. 3429/2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Κ2-4946 (2014) Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 (10.10.2014) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4303 (2014) Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 (2014) Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014-2015.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4308/2014 (24/11/2014) - Άρθρο 37-Πρώτη εφαρμογή
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4308/2014 (24/11/2014) - Άρθρο 38-Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 33664/10-12-2014 (2014) ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1003/2015 (31.12.2014) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. 5285 (2015) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 6601 (2015) ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1032 (2015) Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1042 (2015) Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1044 (2015) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 749 (2015) «Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1060 (2015) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1069 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (2015) Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 & 40 ν.4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4324 (2015) Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: 50622 (2015) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 82 ΕΞ (2015) «ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1297/1972»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 129/2015 - Μείωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής επιχείρησης σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1049 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1124 (2015) «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α’)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. : 68293 (2015) ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4331 ΦΕΚ Α' 69 (2015) Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 72559 (2015) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4332 ΦΕΚ Α' 76 (2015) Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 5.20860/5.15964 (2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/06-11-2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014-2015".
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4336 ΦΕΚ Α' 94 (2015) Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4336 ΦΕΚ Α' 94 (2015) Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1211 (2015) Διενέργεια αποσβέσεων επί της αξίας των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (οχημάτων), όπως αυτή προσδιορίστηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν.3887/2010.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1223 (2015) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 68019/2015 (2015) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 30825/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4337 ΦΕΚ Α' 129 (2015) Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1972 ΕΞ (2015) «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΙΩΣΑΣΑΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΑΦ Β 1136614 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που λειτουργούν ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4338 (2015) Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4339 ΦΕΚ Α' 133 (2015) Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4339 ΦΕΚ Α' 133 (2015) Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4340 ΦΕΚ Α' 134 (2015) Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4340 ΦΕΚ Α' 134 (2015) Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4340 ΦΕΚ Α' 134 (2015) Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αρ. 36 της 02.11.2015 (2015) Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 5 (γ) του άρθρου 7 του Ν.3864/2010 (Α΄ 119), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Ν.4340/2015 (Α΄ 134).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1148410 ΕΞ 2015 (2015) Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4346 ΦΕΚ Α' 152 (2015) Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2130 ΕΞ (2015) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 4308/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αρ. 44 της 5.12.2015 (2015) Τροποποίηση της 11/11-4-2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο A3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α΄85)» (Α΄ 90).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4354 ΦΕΚ Α' 176 (2015) Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4364 ΦΕΚ Α' 13 (5.2.2016) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), ..................
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 7/2016 - Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου – Άρση αυτών – Δημοτικές Επιχειρήσεις – ΟΤΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 6.1714/5.1504 (15.2.2016) - Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 317 ΕΞ (29.2.2016) «Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ενδεχόμενο υποχρέωσης τήρησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων βάσει του Ν. 4308/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4370 - Α’ 37 (7.3.2016) - Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1034/2016 (31.12.2015) - Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (ΦΕΚ 1657/Β΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν.3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4374 ΦΕΚ Α' 50 (1.4.2016) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 31 ΕΞ (20.1.2016) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 82/2016 - Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας - Φοροαπαλλαγή στα μέλη Δ.Σ. με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ (29.02.2016) - «ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4384 - Α’ - 26.4.2016 - Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4384 - Α’ - 26.4.2016 - Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4384 - Α’ - 26.4.2016 - Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 525 ΕΞ (5.4.2015) - «Συγχώνευση με απορρόφηση ημεδαπής θυγατρικής που κατέχονται κατά 100% βάσει των διατάξεων του Ν 2166/1993»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 515 ΕΞ (5.4.2016) - «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 590 ΕΞ (7.4.2016) - «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1055/03»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Άρθρα - Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π η Δ.Π.Χ.Α και διπλογραφικό σύστημα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 6.8208 /5.7245 (9.6.2016) - Τροποποίηση της υπ' αριθμό 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/ Τεύχος Β/22-02-2016) Kοινής Yπουργικής Aπόφασης με θέμα:
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 823 ΕΞ (1.6.2016) - «ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ Ε.Λ.Π.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β΄1095069 ΕΞ 2016 (22.6.2016) - Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4403 ΦΕΚ Α' 125 (7.7.2016) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ..............
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4403 ΦΕΚ Α' 125 (7.7.2016) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ..............
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4403 ΦΕΚ Α' 125 (7.7.2016) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ..............
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4403 ΦΕΚ Α' 125 (7.7.2016) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ..............
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4403 ΦΕΚ Α' 125 (7.7.2016) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ..............
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4403 ΦΕΚ Α' 125 (7.7.2016) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ..............
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4403 ΦΕΚ Α' 125 (7.7.2016) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ..............
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4403 ΦΕΚ Α' 125 (7.7.2016) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ..............
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β΄1110127 ΕΞ 2016 (18.7.2016) - Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1118024 ΕΞ 2016 (29.7.2016) - Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4413 ΦΕΚ Α' 148 (8.8.2016) - Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4414 ΦΕΚ Α' 149 (9.8.2016) - Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ (28.7.2016) - «Επικουρικό Κεφάλαιο»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1127299 ΕΞ 2016 (31.8.2016) - Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απορρόφηση της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. : 95625 (19/9/2016) - Ορισμός Ελεγκτών Χρήσης 2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 984 ΕΞ (31.8.2016) - «Ερώτημα για μη πρόβλεψη απομείωσης αξίας ομολογιών ελληνικών δανείων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4441 ΦΕΚ Α' 227 (6.12.2016) - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4441 ΦΕΚ Α' 227 (6.12.2016) - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4441 ΦΕΚ Α' 227 (6.12.2016) - Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 6.15107/5.12840 (7.12.2016) - Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1183 (7.12.2016) - Πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 μετά την έκδοση του αριθ. ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ2015/07.08.2015 εγγράφου μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4446 ΦΕΚ Α' 240 (22.12.2016) - Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1012 (23.1.2017) - Διευκρινίσεις σχετικά με την παρακράτηση φόρου σε περίπτωση διανομής κερδών ημεδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία διατηρούν και κλάδο τα κέρδη του οποίου απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1019871 ΕΞ 2017 (9.2.2017) - Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993, με ημερομηνία δήλωσης έναρξης υποκαταστήματος της Ε.Π.Ε. μεταγενέστερη αυτής της ημερομηνίας του ισολογισμού μετασχηματισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1142/1997 (24.4.1997) - Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 2459/1997, οι οποίες αναφέρονται στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, την έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κλπ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 31637 (15.3.2017) - Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1036897 ΕΞ 2017 (10.3.2017) - Έκπτωση δαπάνης αγοράς φυσικού αερίου κατά την εισφορά κλάδου από την εταιρεία «…………..» στη νεοϊδρυόμενη εταιρεία «…………...», με βάση τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 80Α του ν.4001/2011 και του ν.2166/1993.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1057 (6.4.2017) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 341/2016 - Εάν είναι νομικά αναγκαία η ανάκληση της διαγραφής ανωνύμου εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, για την ταμειακή βεβαίωση, σε βάρος της, οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες ανάγονται σε χρόνο κατά τον οποίο η εταιρεία υφίστατο νομίμως, αλλά διαπιστώθηκαν μετά τη λύση, εκκαθάριση και διαγραφή της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 (3.5.2017) - Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 112/2017 - Καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών αποφάσεων οι οποίες διατάσσουν τη λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας - Από πότε αυτές επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Π.Α.Θ. Αριθμ. απόφ. 232/1/19.5.2017 - Κανονισμός εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το ν. 4364/2016, Μέρος Τέταρτο, Κεφάλαιο Γ’.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 48 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 102 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄94) για ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 118 - Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 62784 (06.06.2017) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΗΝ 07-07-2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ., ΜΗ ΧΡΗΜΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4403/2016 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4308/2014. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417 (16.5.2017) - Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 181/2017 - Ύπαρξη ή μη ευθύνης εκπροσώπου της απορροφήσασας ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας για χρέη προς το Δημόσιο της απορροφηθείσας, τα οποία ανάγονται σε χρόνο πριν από τη συγχώνευση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 7.6901 (24.07.2017) - Τροποποίηση της με αριθμό 6.15107/5.12840 (ΦΕΚ Β 3975/12-12-2016) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/2013 ως ισχύει».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Λ.Τ.Ε. Αριθμ. 1271 οικ (15.06.2017) - Οργάνωση και διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων και συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Λ.Τ.Ε. Αριθμ. 1272οικ (15.06.2017) - Διαδικασία απαλλαγών από τις επαγγελματικές εξετάσεις και συγκρότηση της επιτροπής απαλλαγών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4484/2017 (01/08/2017) - Άρθρο 22 - Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4484/2017 (01/08/2017) - Άρθρο 80 - Διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1629 ΕΞ (06.09.2017) - Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του ν. 4308/2014 (πρώτη εφαρμογή)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4499/2017 (21.11.2017) - Άρθρο 4 - Τροποποιήσεις του άρθρου 40 του ν. 4002/2011
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1783 ΕΞ (28.09.2017) - Χειρισμός προστίμου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Γ.Ε.ΜΗ. Αριθ. Πρωτ.: 83524 (26.07.2017) - Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Εταιρεία με νομική προσωπικότητα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4513/2018 (23.01.2018) - Άρθρο 24 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 6107 (18.01.2018) - Τροποποίηση της με ΑΠ 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1719/Β΄ 16.5.2017): «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1027/2018 (12.02.2018) - Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 – Α΄ 153) με τους ν. 4446/2016 (Α΄240), ν. 4472/2017 (Α΄ 74), ν. 4491/2017 (Α΄ 152) και ν. 4512/2018 (Α΄5): Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. :ΔΕΑΦ Β 1027318 ΕΞ 2018 (15.02.2018)- Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης που εκμισθώνει ακίνητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 32 ΕΞ (20.02.2018) - Ζημιά από Αξία Συμμετοχής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2476 ΕΞ (27.02.2018) - Εφαρμογή Ε.Λ.Π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 25/2018 - Ατομική άσκηση υποχρεωτικών ελέγχων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2503 ΕΞ (06.03.2018) - Ερώτημα για Αύξηση Κεφαλαίου ΑΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 315 ΕΞ (20.03.2018) - Ταμειακή διευκόλυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 224 ΕΞ (27.03.2018) - Εισφορά Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1067/2018 (12.04.2018) - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1124/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170 Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 43/2018 - Έννοια ομολογιακού δανείου. Φορολογικές απαλλαγές. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131/2018 (05.07.2018) - Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 43/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3156/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2018 (16.05.2018) - Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016 και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 617 ΕΞ (10.07.2018) - Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1148/2018 (27.07.2018) - «Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ 1657Β’), περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α’)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: 52738/ΔΕΚΝΤ55 (16.05.2018) - Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 353 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1185/2018 (02.10.2018) - Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1759 ΕΞ (09.10.2018) - Λογιστική Αντιμετώπιση Εξωκεφαλαιακων Εισφορών ΙΚΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2081 ΕΞ (09.10.2018) - Ενοποίηση Επιμελητηρίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 107766-12/10/2018 (12.10.2018) - Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της υπουργικής απόφασης 31637/20-03-2017 (Β' 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1552 ΕΞ (06.11.2018) - Διευκρινίσεις για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ΑΕ που προήλθε από μετατροπή Μ.Ε.Π.Ε. με βάση τον ν. 2166/1993.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2363 ΕΞ (04.12.2018) - Υπεραξία εκτίμησης επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : 141372 - 28/12/2018 - ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2190/1920 ΣΤΟΝ Ν.4548/2018
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2238 ΦΕΚ Α' 151 (1994) Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 212 ΕΞ (12.02.2019) - Διανομή Μερίσματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ:E.2048/2019 (21.03.2019) - Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις…» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 163 ΕΞ (19.02.2019) - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν.2065/92
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1154/2001 (07.06.2001) - Φορολογική μεταχείριση της αξίας των μετοχών που διανέμονται δωρεάν λόγω της κεφαλαιοποίησης από ανώνυμη εταιρία του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του ν.1828/1989.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 40/2019 - Χρόνος υποβολής της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου, που έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του ν. 4307/2014 και υποχρέωση ή μη ειδικού διαχειριστή για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μετά το, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014, χρονικό διάστημα που παύει το λειτούργημά του.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Ε.2130/2019 (08.07.2019) - «Γνωστοποίηση αποσπασμάτων της ετήσιας έκθεσης 2018 του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) – γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2131/2019 (08.07.2019) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α΄ 199), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 146/2019 - Εάν η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/2013, όπως ισχύει, που προβλέπει την εξαίρεση από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις εκκαθάρισης επιχείρησης, που διενεργούνται από τον εκκαθαριστή της, έχει εφαρμογή και στην εκκαθάριση νομικών προσώπων μετά τη λύση τους. Ειδικότερα, εάν η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή στην κοινή εκκαθάριση ανωνύμων εταιριών, και ομορρύθμων εμπορικών εταιριών, που διενεργείται, κατά τις οικείες διατάξεις του εταιρικού δικαίου, μετά τη λύση τους ως νομικών προσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 652 ΕΞ (16.04.2019) - Προσδιορισμός διανεμητέων κερδών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1105 ΕΞ (04.06.2019) - Λογιστική αντιμετώπιση μερικής διάσπασης κλάδου εταιρείας στα βιβλία της επωφελούμενης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Άρειος Πάγος Απόφαση 1041/2019 (21.08.2019) - Δεν είναι επιτρεπτή η σύγχρονη επιλεκτική εφαρμογή όλων των πηγών προς εξεύρεση του επιδόματος (ΑΠ 1084/2018, ΑΠ 415/2017), ούτε συνιστούν, κατά την κοινή εργατική νομοθεσία, βάση υπολογισμού των αποδοχών άδειας και του επιδόματος άδειας παροχές που οφείλονται σε έκτακτες διακυμάνσεις του χρόνου εργασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2276 ΕΞ (19.11.2019) - «Μετατροπή» ατομικής επιχείρησης βάσει του ΝΔ 1297/1972
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4652/2020 ΦΕΚ Α΄ 9 (23.01.2020) - Άρθρο 8 - Αντιμετώπιση των αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 11026/2020 (30.01.2020) - Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 220/2019 - Τύχη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου σε βάρος οφειλέτριας, επιβληθείσας πριν από την κατάθεση αίτησης περί υπαγωγής της επιχείρησης στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, μετά την έκδοση οριστικής απόφασης υπαγωγής
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε.2099/2020 (25.06.2020) - Φορολογική μεταχείριση της εξωκεφαλαιακής εισφοράς εταίρων ΙΚΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: E.2167/2020 (16.10.2020) - Αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε περίπτωση πλειστηριασμού πλοίου με υπερθεματιστή εταιρεία ειδικού σκοπού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

DOC