• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αριθ. Πρωτ.: A.1138/2020 (12.06.2020) - «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 1102/2020 (29.04.2020) - Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1024/2020 (ΦΕΚ 317Β΄/6-2-2020) «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1100/2020 (29.04.2020) - Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020 (85Β΄) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β΄) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2671 ΕΞ (10.03.2020) - Συναλλαγές αγροτικού συνεταιρισμού με τα μέλη του
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 391 ΕΞ (10.03.2020) - ροσδιορισμός μίσθωσης ως χρηματοδοτικης ή λειτουργικης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 111 ΕΞ (20.02.2020) - Λογιστική απεικόνιση προσόδου από τράπεζα της
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 258 ΕΞ (20.02.2020) - Κλοπή ασφαλισμένου ΙΧΕ ιδιοκτησίας ΙΚΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α. 1051/2020 (20.03.2020) - Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2864 ΕΞ (04.02.2020) - Λογιστική εγγραφή ληξιπρόθεσμων τόκων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤΑριθμ. Πρωτ.: 191 ΕΞ (11.02.2020) - Λογιστικό ερώτημα - χειρισμός αποσβέσεων βιολογικών παγίων σε μισθωμένα αγροτεμάχια
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1035/2020 (18.02.2020) - Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2835 ΕΞ (04.02.2020) - Ένταξη σε κατηγορία λογιστικού συστήματος ετερόρρυθμης εταιρείας με ομόρρυθμο εταίρο ανώνυμη εταιρεία
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1017/2020 (27.01.2020) - Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2887 ΕΞ (11.02.2020) - Έξοδα αποθήκευσης παγίου εξοπλισμού
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1024/2020 (31.01.2020) - «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2885 ΕΞ (14.01.2020) - Αναστροφή ζημιάς απομείωσης κατόπιν μείωσης της φορολογητέας αξίας του ΦΠΑ, για τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε.2011/2019 (24.01.2020) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων των τιμολογίων πώλησης που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. από οντότητες πωλητές/μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2718 ΕΞ (28.01.2020) - Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 31/12/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2772 ΕΞ (28.01.2020) - Χειρισμός εσόδων από ενδοομιλικά μερίσματα κατά τη διανομή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α. 1011/2020 (16.01.2020) - «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β΄) και ΠΟΛ1135/26-10- 2005 (1592Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων»
ΑΝΟΙΓΜΑ