• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

Αρ. Πρωτ:Ε.2005/2020 (15.01.2020) - Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης του βρετανικού τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Ε.2002/2019 (31.12.2019) - Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: Ε. 2204/2019 (24.12.2019) - Έκπτωση παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή, κατά την διενέργεια άμεσου προσδιορισμού φόρου ή την έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Ε.2202/2019 (23.12.20190 - Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 37 του ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΑΦ 1178832 ΕΞ 2019 (24.12.2019) - Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαγραφή/επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος οικ. Ετών 2012 και εφεξής σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα/οντότητες που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Ο ΔΕΑΦ 1178901 ΕΞ 2019 (27.12.2019) - «Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής του φόρου που παρακρατήθηκε εκ παραδρομής σε οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. A.1468/2019 (17.12.2019) - Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1010/2014 (Β΄ 4/3.1.2014) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών (άρθρ. 19 ν. 4172/2013).».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ο.ΔΕΑΦ 1173826 ΕΞ 2019 (13.12.2019) - Οδηγίες αναφορικά με τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4649/2019 ΦΕΚ Α΄ 206 (16.12.2019) - Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2198/2019 (12.12.2019) - Φορολογική αντιμετώπιση της καταβολής μερισμάτων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4141/2013, σε νομικό πρόσωπο συμφερόντων του δικαιούχου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4646/2019 ΦΕΚ Α΄ 201 (12.12.2019) - Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2196/2019 (04.12.2019) - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4172/2013 για διανεμόμενα μερίσματα και καταβαλλόμενους τόκους ή δικαιώματα προς νομικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελβετίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π.: 132052 ΕΞ 2019 (21.11.2019) - «Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπουργείου Οικονομικών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ A 1134720 ΕΞ 2019 (01.10.2019) - Φορολογική αντιμετώπιση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (σύμφωνα με τον Καν. 1408/2013)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 121950 ΕΞ 2019 (31.10.2019) - Τροποποίηση της αριθμ. 67343/2019 (Β΄ 2443) απόφασης όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ:Ε.2181/2019 (10.10.2019) - Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2182/2019 (10.10.2019) - Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2183/2019 (10.10.2019) - Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα “tax gross-up”).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2172/2019 (25.09.2019) - Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που αφορούν εργαζόμενους ελληνικής θυγατρικής εταιρίας καταβάλλονται από την αλλοδαπή μητρική προς αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία και επαναχρεώνονται στην ελληνική θυγατρική.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1352/2019 (19.09.2019) - Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2018 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ.3 σε συνδυασμό με τις παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.4172/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ