• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

ΠΟΛ 1087 (19.6.2017) - «Κοινοποίηση της αριθ. 100/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1083 (12.6.2017) - Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1080 (9.7.2017) - «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1079 (7.6.2017) - «Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 δεν εφαρμόζονται σε παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή από διανομή κερδών Ε.Π.Ε».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ : 61709 (1.6.2017) - Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Μάιος 2017)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρ.Δ26/οικ.24152/57 (25.5.2017) - Διαδικασίες διακοπής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ανάκλησης αίτησης και αναδρομικής καταβολής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1075 (25.5.2017) - Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπερ.αα’ της περ.β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν.4456/2017, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1069847 ΕΞ 2017 (10.5.2017) - «Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 22528/430 (17.5.2017) - Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (3.4.2017) - «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1072 (4.4.2017) - «Κοινοποίηση της με αριθμό 287/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 287/2016 (18.11.2016) - Φορολογία εισοδήματος. Απαλλαγή μερισμάτων μετόχων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, διαχειρίστριας και ναυλώτριας εταιρίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 (3.5.2017) - Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1071 (3.5.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ : 49313 (2.5.2017) - Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 100/2017 - Φορολογική μεταχείριση μερισμάτων, που καταβάλλονται σε μέτοχο αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1068 (26.4.2017) - Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017 (14.4.2017) - Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1060761 ΕΞ 2017 (6.4.2017) - Έννοια του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ