• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

ΠΟΛ 1161 (9.10.2017) - «Πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1155 (03.10.2017) - Φορολογική μεταχείριση ειδικής αμοιβής των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017, για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1156 (03.10.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν.4484/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1157 (03.10.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ2017 (12.09.2017) - «Οδηγίες διενέργειας μερικού ελέγχου για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1103945 ΕΞ 2017 (07.07.2017) - Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1152 (02.10.2017) - Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών που καταβάλλονται σε μισθωτούς και οι οποίες δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017 (22.09.2017) - Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1148 (25.09.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του ν.4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47/04.04.2017)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Αύγουστος 2017)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1082549 ΕΞ 2017 (30.05.2017) - «Φορολογική μεταχείριση των ποσών που επιστρέφονται στους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας, κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back), συνεπεία περικοπών δαπανών, μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1135549 ΕΞ 2017 (14.09.2017) - Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1139 (13.09.2017) - «Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των έγγαμων φορολογούμενων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1141 (13.09.2017) - Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/2017 (Α΄110)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016 (7.12.2016) - Τέλη χαρτοσήμου επί προκαταβολής μισθών εργαζομένων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1129 (23.08.2017) - Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (Α' 83).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131 (24.08.2017) - Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του ν. 4484/2017 (Α΄110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1132 (24.08.2017) - «Κοινοποίηση διάταξης άρθρου 74 του ν. 4484/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 2017 (24.08.2017) - Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 86437 - 03/08/2017 - Τροποποίηση της αριθ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)».
ΑΝΟΙΓΜΑ