• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

Αριθμ. οικ. 2/89338/ΔΛΓΚ (05.12.2018) - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1216/2018 (29.11.2018) - Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011 σε σχολικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 46 του ν.1566/1985.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1161261 ΕΞ 2018 (06.11.2018) - Σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε υποκαταστήματα Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1206/2018 (31.10.2018) - Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που αποτιμώνται σε χρήμα και καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1204/2018 (30.10.2018) - Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α΄ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1205/2018 (30.10.2018) - Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1202/2018 (29.10.2018) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.4569/2018(ΦΕΚ Α΄179/11.10.2018»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α 1161859 ΕΞ 2018 (31.10.2018) - Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και των μετόχων αυτού μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4482/2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1194/2018 (19.10.2018) - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1189/2018 (11.10.2018) - Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1185/2018 (02.10.2018) - Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΧΠ 0002666 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1670 (27.09.2018) - Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1142016 ΕΞ 2018 (26.09.2018) - Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές εργαζομένων στους οποίους επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου με στέρηση μηνιαίων αποδοχών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1180/2018 (27.09.2018) - Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1179/2018 (25.09.2018) - Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος προερχόμενου από την εκμίσθωση αεροσκάφους σε διεθνείς μεταφορές. Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (Ν. 3300/2004).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α 1139648 ΕΞ 2018 (21.09.2018) - Φορολογική αντιμετώπιση εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ1139451 ΕΞ2018 (21.09.2018) - «Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 (20.09.2018) - Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣτΕ 1895/2018 - Ένδικη προστασία - Φορολογικές διαφορές - Έκταση εξουσίας του δικαστηρίου - Κατολογιστική πράξη με την οποία αποδίδεται στον προσφεύγοντα παράβαση παράλειψης δήλωσης φορολογητέου εισοδήματος από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, με βάση τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του - Διάκριση από εισόδημα άγνωστης πηγής ή αιτίας - Απόρριψη λόγου αναίρεσης περί εξουσίας του δικαστηρίου να χαρακτηρίσει την επίμαχη περιουσιακή προσαύξηση ως εισόδημα άγνωστης πηγής ή αιτίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1175/2018 (17.09.2018) - Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003 - 2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ