• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

1162 (2005) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2006 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1122028/8991/0016 (2005) Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1156 (2005) Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1153 (2005) Συμπλήρωση – Τροποποίηση απόφασής μας 1032543/1540/0016/26.4.2002/ (ΦΕΚ 577/2002 Β’.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

1152 (2005) Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και μη παραπομπής σε δίκη και αντικατάστασή τους με υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: 1117518/824/Τ.&Ε.Φ (2005) Τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1150 (2005) Αντιμετώπιση μικροοφειλετών για είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1149 (2005) Μείωση ειδικού φόρου που επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 43504 (2005) Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1151 (2005) Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1141 (2005) Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1140 (2005) Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α’) α) για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 και β) για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της ίδιας Οδηγίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1139 (2005) Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε περίπτωση άσκησης προσφυγής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1138 (2005) Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2005 - 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1133 (2005) Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1131 (2005) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 2/49670 (2005) Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1124 (2005) Οδηγίες για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1123 (2005) Προσδιορισμός αξίας ακινήτων κατά τον έλεγχο εκκρεμών υποθέσεων στη φορολογία κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1120 (2005) Έναρξη λειτουργίας της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Πιστοποίηση Εγκυρότητας Στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος» στη δικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στη διεύθυνση www.gsis.gr .
ΑΝΟΙΓΜΑ