• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2019 (08.04.2019) - «Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγωληξιπρόσθεμων οφειλών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./67/430334 (04.04.2019) - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 στους απασχολούμενους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2019 (03.04.2019) - «Aσφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2019 (02.04.2019) - «Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στην Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2019 (28.03.2019) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890 (28.03.2019) - «Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2019 (27.03.2019) - Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2019 (20.03.2019) - «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2019 (19.03.2019) - «Γνωστοποίηση τροποποίησης των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 (A΄56)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.Φ80020/οικ.948 /Δ16.29 (15.03.22019) - «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4578/2018 (Α΄200) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 του ν.4387/2016, που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.Φ80020/οικ.902/Δ16.20 (15.03.2019) - «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ78/6/336900 (15.03.2019) - «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 στις περιπτώσεις αμειβόμενης απασχόλησης συνταξιούχου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρ.: Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969 (14.03.2019) - Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17, 19 και 36 του ν. 4387/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2019 (13.03.2019) - «Επικαιροποίηση του Πίνακα Α΄»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Α.Π. : Δ.ΑΣΦ.176/293946/2019 (07.03.2019) - «Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 09/2019 (26.02.2019) - Έκδοση Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) με ισχύ τριών μηνών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 08/2019 (22.02.2019) - Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ.πρωτ.:Δ.ΑΣΦ./1/215048 (20.02.2019) - “Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 05/2019 (06.02.2019) - Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Δ.15/Γ΄/oικ.4624/106 (05.02.2019) - «Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν.4509/2017 (Α΄ 201) και της υπ᾽αριθμ. Δ.15/Γ΄/67695/1825/28/28-12-2018 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 6182) - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)»
ΑΝΟΙΓΜΑ