• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Ν. 4499/2017 ΦΕΚ Α’ 176 (21.11.2017) - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/2017 (20.11.2017) - “Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.49618/Δ15.831 (20.11.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, σχετικά με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

oik-725-07-11-2017 (07.11.2017) - «Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό επικουρικής σύνταξης της ΥΑ με Αριθμ. οικ. 23123/785»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/52109/Δ15.859 (20.11.2017) - Ράντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ.45933/1891 (06.10.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4488/2017 (Α’137)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ: ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270 (15.11.2017) - «Ασφαλιστική ενημερότητα »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41/2017 (13.11.2017) - Ασφαλιστικό καθεστώς μετόχων πρώην ΟΑΣΘ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.44541/1849 (14.11.2017) - Γνωστοποίηση του αρ. 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.46325/1905 (14.11.2017) - «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.4488/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ.1094/1433479 (02.11.2017) - «Ασφάλιση απασχολούμενων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κλπ. του άρθρου 31 ν.4186/2013, όπως ισχύει.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4494/2017 ΦΕΚ Α’ 165 (02.11.2017) - Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50788/1174 (31.10.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137, Α΄, 13-09-2017). - Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. 2128 (30.10.2017) - «Οδηγίες χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40/2017 (24.10.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) περί κοινής δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο και Ε.Φ.Κ.Α.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 46561/8369 (09.10.2017) - Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν.4144/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80000/οικ.46214/1903 (06.10.2017) - Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39/2017 (19.10.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Α.Π. : Δ.ΑΣΦ.1010/1372291/2017 (18.10.2017) - «Ασφαλιστική Τακτοποίηση κατά την Επίσχεση Εργασίας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37/2017 (18.10.2017) - « Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης».
ΑΝΟΙΓΜΑ