• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ78/34/1340937 (08.11.2019) - Εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους που διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ78/33/1340042 (08.11.2019) - «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης συνταξιούχων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ.51220/οικ.45762/1557 (31.10.2019) - Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 1 έως 8 του ν.4575/2018 (Α,192) – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 1604/266804 (18.10.2019) - Τροποποίηση της 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α΄160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49/2019 (30.10.2019) - «Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018,άρθρο 22).»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Φ80000/41811/1472 (07.10.2019) - «Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 4325/2019 (01.10.2019) - Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρ. 2 και κατάργηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρ. 4 της αριθμ. 635/08.03.2016 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (Β’ 1708).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ. 535/1262030 (22.10.2019) - «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48/2019 (17.10.2019) - Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Φ.80000/45644/1635 (11.10.2019) - «Εξαίρεση από την αναστολή ή περικοπή της σύνταξης, συνταξιούχων οι οποίοι διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 43400/3824 (30.09.2019) - Παράταση προθεσμίας του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Γ36/02/329 (26.09.2019) - Διευκρινίσεις σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το ν.4611/19.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/2019 (25.09.2019) - «Παροχή διευκρινίσεων για την χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες του πρώην Ο.Α.Ε.Ε.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ10042/6020/152 (25.09.2019) - «Αναφορικά με τη διενέργεια ασφαλιστικών κρατήσεων κλάδου κύριας σύνταξης επί αποδοχών στις περιπτώσεις αναδρομικών διορισμών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.Φ80020/69747/Δ16.5 (19.09.2019) - «Διόρθωση Παραδείγματος 8 της υπ. αρίθμ. Φ.80020/οικ.26004/Δ15.403/26-9-2017 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΙ8Ρ465Θ1Ω-ΒΥΛ)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2019 (16.09.2019) - «Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών ετών 2002-2016, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης βάσει των διατάξεων του Ν. 4387/2016 για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΠ- ΜΜΕ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2019 (06.09.2019) - «Ανώτατο ποσό συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πρωτ. Φ80000/οικ.28662/901 (02.09.2019) - «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 120 ΔΟΣΕΩΝ (Ν.4611/2019) (ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 2η Έκδοση (22/8/2019)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ: Φ.21250/31676/Δ16.1111 (20.08.2019) - Σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ .
ΑΝΟΙΓΜΑ