• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ/785/1538495 (23.12.2019) - Nέα Παράταση Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης προσωπικού του τ. ΤΑΠ – ΔΕΗ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53/2019 (20.12.2019) - Ορισμός αρμόδιων Υπηρεσιών ΕΦΚΑ για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας των δημοσίων υπαλλήλων – Διαδικασία έκδοσης του φορητού εγγράφου Α1 για υπαλλήλους του Δημοσίου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 883/04 & 987/09.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ34/3/1521106 (19.12.2019) - Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./785/1523716 (19.12.2019) - «Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2019 (Γ’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/2019 (19.12.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4647/2019. Αφορά οφειλέτες που αιτήθηκαν εμπρόθεσμα την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4611/19 αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβίβασης των οφειλών στο ΚΕΑΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530 (17.12.2019) - «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./778/1510546 (17.12.2019) - «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2019»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/2019 (13.12.2019) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) και παροχή οδηγιών.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4647/2019 ΦΕΚ Α΄ 204 (16.12.2019) - Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4645/2019 ΦΕΚ Α΄ 198 (09.12.2019) - Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας στον Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης και του Διοικητικού Κανονισμού Εφαρμογής της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/189 (02.12.2019) - Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου, μετά την λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 4611/19.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ΄/44797/1191 (25.11.2019) - «Υπαγωγή υγειονομικών που αμείβονται με ΔΠΥ στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50/2019 (26.11.2019) - «Υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.: Β/7/οικ.53026/4585 (14.11.2019) - Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./362/1401448 (22.11.2019) - «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./364/1405879 (22.11.2019) - «Ανάκληση του αριθ. Δ.ΑΣΦ/362/1401448/22-11-19 Γενικού Εγγράφου μας (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-ΘΙ8)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ20114/οικ.36299/Δ16.906 (02.10.2019) - Τροποποίηση Καταστατικών διατάξεων του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣτΕ 1888/2019 - Περί της ακυρότητας της υπ΄ αριθμ. 25598/1452/2.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1977/7.6.2017) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Οικονομικών για την τροποποίηση της 61501/3398/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. - Αντισυνταγματικότητα άρθρων 39, 40, 41 του ν.4387/2016 για εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣτΕ 1880/2019 - Περί της ακυρότητας των αποφάσεων του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ΄ αριθ. οικ. 61502/3399/30.12.2016, Φ.80000/οικ. 60298/1472/23.12.2016, 59522/2205/29.12.2016, Δ9/56379/14950/28.12.2016. - Αντισυνταγματικότητα άρθρων 39, 40, 41 του ν.4387/2016 για εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 239774 (14.11.2019) - «Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου μετά την λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων παρ.2 αρθ. 19 του ν. 4611/2019.»
ΑΝΟΙΓΜΑ