• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. 38857/26.05.2017 - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.92 του ν. 4461/2017 σχετικά με την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 23455/1491 (23.5.2017) - Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρωτ: οικ. 26304/1568 (8.6.2017) - Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης οικ.23455/1491/23.05.2017 (ΦΕΚ B΄ 1962/07.06.2017)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Άρειος Πάγος Απόφαση 539/2017 (04.04.2017) - Χρονικά όρια της ημερήσιας εργασίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ. οικ. 2/40112/ΔΕΠ (26.5.2017) - «Παροχή οδηγιών» Αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης σε ποσοστό του ωρομισθίου κατά τη νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών και νυκτερινής και ημερήσιας εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : οικ. 24135/458 (25.5.2017) - Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής της υποπαρ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 19 «Συνδικαλιστικές άδειες» του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 22528/430 (17.5.2017) - Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Άρειος Πάγος Απόφαση 114/2017 (19.1.2017) - Επίσχεση εργασίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Άρειος Πάγος Απόφαση 324/2017 (21.2.2017) - Επίσχεση εργασίας, Υπερημερία εργοδότη
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 86013/1436 (26.4.2017) - Ανάκληση της με αριθμό οικ. 21876/336/31-01-2017 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Νήσων περί ρύθμισης της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’ ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. πρωτ. : 28839 (19.4.2017) - Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 16072/310 (4.4.2017) - Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Κ. 6 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ) 2017 (30.3.2017)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. 22574 (23.3.2017) - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ “ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.9/16572/2017 (6.3.2017) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 11134/17 (10.3.2017) - Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 6660/137 (9.2.2017) - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.9/16561/2017 (6.3.2017) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. : 16435/02.03.2017 - Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης – νέες ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 56 του ν.4430/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 6608 (1.3.2017) - Π.Δ. 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
ΑΝΟΙΓΜΑ