• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

Aριθ. πρωτ.: 12783/Δ1.4494 (19.03.2020) - Σχεδιασμός εργασιών έκτακτης ανάγκης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Σ.Ε.Π.Ε. για την παροχή εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αριθμ. απόφ. 1850/30/15.03.2020 (16.03.2020) - Τροποποίηση και συμπλήρωση της 3701/55/22-11-2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (Β΄/3018).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 64 - 14/03/2020 - Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4659/2020 ΦΕΚ Α΄ 21 (03.02.2020) - Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2541/Δ1.853/2020 (21.01.2020) - Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου E11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ 3520/Β΄/19.09.2019), απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)», για το έτος 2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 60201/Δ7.1422 (20.12.2019) - Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Οικ. 1367 (13.11.20190 - Τροποποίηση της 2/39845/0022/2013 (Β' 1626) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.9/87329/2019 (03.12.2019) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών, ετών 2019 - 2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.9/87292/2019 (03.12.2019) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων ρυμουλκών, ετών 2019-2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 126753/2019 (09.12.2019) - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 75812/06-07-2017 (Β΄2332) περί ορισμού περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4645/2019 ΦΕΚ Α΄ 198 (09.12.2019) - Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας στον Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης και του Διοικητικού Κανονισμού Εφαρμογής της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 56005/1327 (29.11.2019) - Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 51524/1262/7-11-2019 Υπουργικής Απόφασης (B’ 4173) (ΑΔΑ: ΩΞΞΚ46ΜΤΛΚ-ΨΥΠ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 54286/Δ1.17642 (21.11.20190 - Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Άρειος Πάγος Απόφαση 1041/2019 (21.08.2019) - Δεν είναι επιτρεπτή η σύγχρονη επιλεκτική εφαρμογή όλων των πηγών προς εξεύρεση του επιδόματος (ΑΠ 1084/2018, ΑΠ 415/2017), ούτε συνιστούν, κατά την κοινή εργατική νομοθεσία, βάση υπολογισμού των αποδοχών άδειας και του επιδόματος άδειας παροχές που οφείλονται σε έκτακτες διακυμάνσεις του χρόνου εργασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ.: 91760 (15.11.2019) - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13/2019 - Πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ.: 91761 (1.11.2019) - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 12/2019 - Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: οικ. 51524/1262 (07.11.2019) - Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4635/2019 ΦΕΚ Α΄ 167 (30.10.2019) - Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 47711/Δ1.15631 (22.10.2019) - Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 44568/Δ1.14795 (07.10.2019) - Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ