• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

Ν. 4635/2019 ΦΕΚ Α΄ 167 (30.10.2019) - Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 47711/Δ1.15631 (22.10.2019) - Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αριθμ. οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 44568/Δ1.14795 (07.10.2019) - Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 40331/Δ1.13521 (13.09.2019) - Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 120 ΔΟΣΕΩΝ (Ν.4611/2019) (ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 2η Έκδοση (22/8/2019)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: οίκ. 36542/1007 (19.08.2019) - Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2(α) του άρθρου 117 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.10/56166/2019 (24.07.2019) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/923585 (30.07.2019) - «Αποδοχές Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.11/56069/2019 (24.07.2019) - «Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.29147/Δ 1.10258 (27.06.2019) - Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ.: Β/ΕΦΚΑ/οικ.27714/2675 (19.06.2019) - Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.22892/608 (19.06.2019) - « Σχετικά με τις αποζημιώσεις προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του αρ. 20 περ. Β του ν. 4354/2015, όπως ισχύει »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 26034/695 (06.0.62019) - Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: Φ.10141/οικ.27170/719 (18.06.2019) - Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 129 του ν.4611/2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. : 26100/98 (07.06.2019) - «Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ΄ εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν.4611/2019 (Α’ 73)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 17314 /Δ9. 914 (16.04.2019) - Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: οίκ. 18242/861 (19.04.2019) - Αποδοχές, Άδεια, Επιδόματα Εορτών και Αδείας Αποκλειστικών Νοσοκόμων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20/2019 (18.04.2019) - «Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 09/2019 (05.03.2019) - Εξαίρεση διαιτητών ερασιτεχνικής κατηγορίας από την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου - Νέα κατηγορία ασφαλισμένων στη διαδικασία εργοσήμου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. : οίκ. 7613/395 (18.02.2019) - Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ