• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Γνωμ. ΕΣΥΛ - ΣΛΟΤ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3380 ΕΞ (22.01.2019) - Ισολογισμός Λήξης Εκκαθάρισης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3441 ΕΞ (15.01.2019) - Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης & χρεογράφων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 17 ΕΞ (15.01.2019) - Μετάβαση από Απλογραφικά σε Διπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία και Απογραφή Έναρξης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3118 ΕΞ (08.01.2019) - Αρχή δεδουλευμένου σε συνεχιζόμενη παροχή (απλογραφικά βιβλία)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2971 ΕΞ (08.01.2019) - Υπολογισμός ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 38 ΕΞ (08.01.2019) - Λογιστικός χειρισμός συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1-1-2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2917 ΕΞ (18.12.2018) - Ερώτημα για ελαιοτριβεία σχετικά με την απόδοση της εισφοράς δακοκτονίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3032 ΕΞ (18.12.2018) - Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος απο φωτοβολταικό και πώληση σε ΔΕΔΔΗΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2929 ΕΞ (18.12.2018) - Διαγραφή Παγίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2706 ΕΞ (18.12.2018) - Λογιστική αντιμετώπιση διαγραφής υποχρεώσεων Α.Ε., λόγω πλειστηριασμού ακινήτου μετόχου της
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 2602 ΕΞ (18.12.2018) - Λογιστική αντιμετώπιση επανασυσκευασίας του ιδίου προιόντος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2363 ΕΞ (04.12.2018) - Υπεραξία εκτίμησης επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3010 ΕΞ (04.12.2018) - Φ.Π.Α Εκθλιπτικού δικαιώματος απο ελαιοτριβεία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2577 ΕΞ (27.11.2018) - Παρακολούθηση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2256 ΕΞ (22.11.2018) - (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ) Λογιστικός χειρισμός προεξόφλησης συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2316 ΕΞ (20.11.2018) - Δεν επιτρέπεται η τήρηση βιβλίων και η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σε ξένο νόμισμα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1552 ΕΞ (06.11.2018) - Διευκρινίσεις για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ΑΕ που προήλθε από μετατροπή Μ.Ε.Π.Ε. με βάση τον ν. 2166/1993.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2205 ΕΞ (06.11.2018) - Τήρηση Βιβλίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1754 ΕΞ (16.10.2018) - Αγροτικός Συνεταιρισμός ως ομάδα παραγώγων και χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2081 ΕΞ (09.10.2018) - Ενοποίηση Επιμελητηρίων
ΑΝΟΙΓΜΑ