• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φορολογική νομοθεσία

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 212 - 24/12/2019 - Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4650/2019 ΦΕΚ Α΄ 207 (17.12.2019) - Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4647/2019 ΦΕΚ Α΄ 204 (16.12.2019) - Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4648/2019 ΦΕΚ Α΄ 205 (16.12.2019) - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4649/2019 ΦΕΚ Α΄ 206 (16.12.2019) - Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4646/2019 ΦΕΚ Α΄ 201 (12.12.2019) - Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4645/2019 ΦΕΚ Α΄ 198 (09.12.2019) - Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας στον Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης και του Διοικητικού Κανονισμού Εφαρμογής της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4643/2019 ΦΕΚ Α΄ 193 (03.12.2019) - Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4640/2019 ΦΕΚ Α΄ 190 (30.11.2019) - Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4639/2019 ΦΕΚ Α΄ 185 (22.11.2019) - Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin τη 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, μετατροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε Ν.Π.Ι.Δ., κύρωση του νέου καταστατικού αυτής και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4638/2019 ΦΕΚ Α΄ 181 (18.11.2019) - Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4637/2019 ΦΕΚ Α΄ 180 (18.11.2019) - Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4636/2019 ΦΕΚ Α΄ 169 (01.11.2019) - Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4635/2019 ΦΕΚ Α΄ 167 (30.10.2019) - Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4633/2019 ΦΕΚ Α΄ 161 (16.10.2019) - Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4632/2019 ΦΕΚ Α΄ 159 (14.10.2019) - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 145 - 30/09/2019 - Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 142 - 25/09/2019 - Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4627/2019 ΦΕΚ Α΄ 143 (25.09.2019) - Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4626/2019 ΦΕΚ Α΄ 141 (16.09.2019) - Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (Α΄ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά» και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ