• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φορολογική νομοθεσία

Ν. 4636/2019 ΦΕΚ Α΄ 169 (01.11.2019) - Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4635/2019 ΦΕΚ Α΄ 167 (30.10.2019) - Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4633/2019 ΦΕΚ Α΄ 161 (16.10.2019) - Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4632/2019 ΦΕΚ Α΄ 159 (14.10.2019) - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 145 - 30/09/2019 - Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 142 - 25/09/2019 - Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4626/2019 ΦΕΚ Α΄ 141 (16.09.2019) - Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (Α΄ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά» και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4625/2019 ΦΕΚ Α’ 139 (31.08.2019) - Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4624/2019 ΦΕΚ Α’ 137 (29.08.2019) - Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4623/2019 ΦΕΚ Α’ 134 (09.08.2019) - Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4622/2019 ΦΕΚ Α’ 133 (07.08.2019) - Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4621/2019 ΦΕΚ Α’ 128 (31.07.2019) - Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 127 - 24/07/2019 - Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α΄ 111 - 02/07/2019 - Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α' 106 - 27/06/2019 - Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4619/2019 ΦΕΚ Α’ 95 (11.06.2019) - Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4620/2019 ΦΕΚ Α’ 96 (11.06.2019) - Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4617/2019 ΦΕΚ Α’ 88 (10.06.2019) - Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4618/2019 ΦΕΚ Α’ 89 (10.06.2019) - Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4616/2019 ΦΕΚ Α’ 86 (07.06.2019) - Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την προστασία του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ