• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φορολογική νομοθεσία

Ν. 4475/2017 ΦΕΚ Α' 83 (12.06.2017) - Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4474/2017 ΦΕΚ Α΄ 80 (07.06.2017) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4473/2017 ΦΕΚ Α' 78 (30.05.2017) - Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 ΦΕΚ Α' 74 (19.05.2017) - Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4475/2017]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 38/2017 (4.5.2017) - Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 39/2017 (04.05.2017) - Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4469 ΦΕΚ Α' 62 (03.05.2017) - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4468 ΦΕΚ Α' 61 (28.4.2017) - Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4467 ΦΕΚ Α' 56 (13.4.2017) - Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4465/2017 ΦΕΚ Α’ 47 (04.04.2017) - Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4464 ΦΕΚ Α’ 46 (4.4.2017) - Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4463 ΦΕΚ Α' 42 (30.3.2017) - Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4461 ΦΕΚ Α' 38 (28.3.2017) - Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 20/2017 (20.3.2017) - Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 19/2017 (17.3.2017) - Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 12/2017 (3.3.2017) - Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πόρων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 10/2017 - Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4456/2017 ΦΕΚ Α’ 24 (01.03.2017) - Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4455 ΦΕΚ Α' 22 (22.2.2017) - Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4452 ΦΕΚ Α' 17 (25.2.2017) - Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ