• φορολογικη μεταχειριση

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1157677 ΕΞ 2017 (20.10.2017) - Φορολογική μεταχείριση ατομικής (προσωπικής) υποτροφίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1155 (03.10.2017) - Φορολογική μεταχείριση ειδικής αμοιβής των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017, για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1103945 ΕΞ 2017 (07.07.2017) - Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1082549 ΕΞ 2017 (30.05.2017) - «Φορολογική μεταχείριση των ποσών που επιστρέφονται στους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας, κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back), συνεπεία περικοπών δαπανών, μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 2017 (24.08.2017) - Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1114 (24.07.2017) - Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και αλλοδαπού ιδρύματος (foundation).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1111174 ΕΞ 2017 (20.7.2017) - Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1065712 ΕΞ/2017 (28.4.2017) - «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1096 (3.7.2017) - Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1075 (25.5.2017) - Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπερ.αα’ της περ.β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν.4456/2017, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1029 (2.3.2017) - Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1014217 ΕΞ 2017 (30.1.2017) - Φορολογική μεταχείριση της αξίας των μηχανημάτων που χρησιδανείζει επιχείρηση σε πελάτες της, με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017 (1.2.2017) - «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Δ 1014192 ΕΞ2017 (30.1.2017) - «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980ΕΞ2016/29.12.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούρια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασής τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1007 (18.1.2017) - Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1003 (4.1.2017) - Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017 (5.1.2017) - Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1004699 ΕΞ 2017 (11.1.2017) - «Σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, επί του ποσού που καταβάλλεται από …..………. για προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017 (11.1.2017) - Φορολογική μεταχείριση της προμήθειας που καταβάλλει ημεδαπή οικοδομική εταιρεία σε αλλοδαπή εταιρεία με έδρα την Κύπρο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Δ 1189980 ΕΞ 2016 (29.12.2016) - Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούργια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασης τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ