• ΕΤΟΣ - 2011

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

Αριθ. Πρωτ. 2/2826/0023Α (2011) «Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 11/01/2011»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.2/88314/0026 (2011) « Τροποποιήσεις ν. 2362/95 - έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΥΠΕΚΑ Αρ. Πρωτ. 2366 (2011) Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 2279/22.12.2010 ως προς την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1005 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2011) «Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β’/18.7.2003) «Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων - διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών»»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1002-11 (3.1.2011) Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 16 του ν. 3888/2010 και διαβίβαση αναφορών για φορολογικά αδικήματα κατά το άρθρο 29 του ν. 3691/2008.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1003 (2011) Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212Α/17.12.2010)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρωτ.: Δ16ΣΤ 1000184/EΞ/0016 (2011) “Αποστολή στοιχείων οφειλών που χαρακτηρίστηκαν ανεπίδεκτες είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ.”
ΑΝΟΙΓΜΑ