• ΕΤΟΣ - 2014

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

Δ17Ε 5010812 ΕΞ 2014 (2014) Διαμόρφωση δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων – Συνδρομή των Διευθύνσεων Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1127 (2014) Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2014.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1116 (2014) Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β΄ του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ17 Ε 5009844 ΕΞ 2014 (2014) «Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1114 (2014) Απαλλαγή ή μη από ΦΠΑ στην παράδοση ρυμουλκών, καθώς και στην παράδοση εφοδίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1115 (2014) Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΔΕΣ Γ 1063076 ΕΞ 2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (2014) «Ενημέρωση των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1108 (2014) «Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1107 (2014) Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ17 Ε 5008988 ΕΞ 2014 (2014) Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Β/7/11711/884 (2014) Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1096 (2014) Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1095 (2014) «Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ17 Ε 5008432 ΕΞ 2014 (2014) Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1088 (2014) Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ15 1052987 ΕΞ 2014 (2014) Οδηγίες σχετικά με την θεώρηση καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1089 (2014) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1113/23.5.2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Δ17 Ε 5007162 ΕΞ 2014 (2014) «Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1082 (2014) Κοινοποίηση της με αρ. 387/2013 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην παραχώρηση της χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης οικοπέδου επί του οποίου η εταιρεία «Γήπεδο Αθλητικές Εγκαταστάσεις Λάρισας Α.Ε.» κατασκευάζει αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1079 (2014) Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/ 31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.»
ΑΝΟΙΓΜΑ