• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φορολογική νομοθεσία

Ν. 3325 (2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 49/2005 (2005) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3327/2005 (2005) Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας της Δικαιοσύνης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N3312 (2005) Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 12/2005 (2005) Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ.268/2004 (2004) Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75Α΄)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3302 (2004) Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3301 (2004) Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3299 (2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3296 (2004) Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3283 (2004) Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3279 (2004) Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 180/2004 (2004) Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 77/Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3259 (2004) Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3255 (2004) Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ 164/2004 (2004) Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3250 (2004) ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.Δ.154/2004 (2004) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Β.Δ. ΤΗΣ 20/23.12.1959 «ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν. Δ/ΤΟΣ 3868/1958 ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ», ΟΠΩΣ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΥΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 2747/1999.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3245 (2004) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.3243 (2004) ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ