• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1397 ΕΞ (02.07.2019) - Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2124/2019 (01.07.2019) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν.4607/2019 (Α΄65) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ΤΑΞΙ)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: E. 2095/2019 (03.06.2019) - «Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4596/2019 (Α’ 32), αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση (αμοιβή) που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 621 ΕΞ (09.04.2019) - Λογιστικός χειρισμός των δωρεάν μετοχών, από την διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας συμμετοχών και χρεογράφων, τις οποίες λαμβάνει ΑΕ, συμμετέχουσα στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων ΑΕ που έχουν προβεί στην κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων του Ν 2065/1992
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤΑριθμ. Πρωτ.: 433 ΕΞ (26.02.2019) - Ερώτημα για υποχρέωση έκδοσης Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης, απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2056/2019 (09.04.2019) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο ΔΕΛ Ζ 1053078 ΕΞ 2019 (09.04.2019) - «Θεώρηση ειδικού βιβλίου (εσόδων – εξόδων) και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 479 ΕΞ (26.03.2019) -Αντικειμενικά κριτήρια ως προς την κατάταξη μίσθωσης ως χρηματοδοτικής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 563 ΕΞ (26.03.2019) - Λογιστικός χειρισμός δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών, σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του μισθωτή, διαρκουσης της μισθωτικής σχέσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 186 ΕΞ (21.02.2019) - Υπολογισμός ΕΜΕ για ωρομίσθιους καθηγητές Φροντιστηρίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 336 ΕΞ (26.02.2019) - Προσδιορισμός μεγέθους οντότητας και διερεύνηση ύπαρξης υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 352 ΕΞ (26.02.2019) - Προσδιορισμός κόστους απόκτησης και εγκατάστασης ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 358 ΕΞ (26.02.2019) - Οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και υποχρέωση εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 163 ΕΞ (19.02.2019) - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν.2065/92
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 401 ΕΞ (19.03.2019) - Αρχή Δεδουλευμένου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 537 ΕΞ (19.03.2019) - Αλλαγή τρόπου τήρησης λογιστικών βιβλίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 368 ΕΞ (19.03.2019) - Αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) πολύ μικρών οντοτήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 237 ΕΞ (05.03.2019) - Ημερομηνία μεταφοράς κόστους εισαγωγής από τον 32 στην ομάδα 2
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 304 ΕΞ (05.03.2019) - Ένταξη κοινοπραξίας σε κατηγορία μεγέθους οντοτήτων κατά τον ν 4308/2014 και τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 345 ΕΞ (12.02.2019) - Εγγραφές διανομής κερδών Ν.3229/2004
ΑΝΟΙΓΜΑ