• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1190552 ΕΞ 2018 (21.12.2018) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2917 ΕΞ (18.12.2018) - Ερώτημα για ελαιοτριβεία σχετικά με την απόδοση της εισφοράς δακοκτονίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 133792 (11.12.2018) - Παράταση προθεσμίας δικαιώματος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία για τους λογιστές φοροτεχνικούς που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1218/2018 (03.12.2018) - Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3032 ΕΞ (18.12.2018) - Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος απο φωτοβολταικό και πώληση σε ΔΕΔΔΗΕ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2929 ΕΞ (18.12.2018) - Διαγραφή Παγίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2706 ΕΞ (18.12.2018) - Λογιστική αντιμετώπιση διαγραφής υποχρεώσεων Α.Ε., λόγω πλειστηριασμού ακινήτου μετόχου της
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 2602 ΕΞ (18.12.2018) - Λογιστική αντιμετώπιση επανασυσκευασίας του ιδίου προιόντος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2363 ΕΞ (04.12.2018) - Υπεραξία εκτίμησης επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 3010 ΕΞ (04.12.2018) - Φ.Π.Α Εκθλιπτικού δικαιώματος απο ελαιοτριβεία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2577 ΕΞ (27.11.2018) - Παρακολούθηση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1208/2018 (09.11.2018) - Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2256 ΕΞ (22.11.2018) - (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ) Λογιστικός χειρισμός προεξόφλησης συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2316 ΕΞ (20.11.2018) - Δεν επιτρέπεται η τήρηση βιβλίων και η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σε ξένο νόμισμα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1552 ΕΞ (06.11.2018) - Διευκρινίσεις για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ΑΕ που προήλθε από μετατροπή Μ.Ε.Π.Ε. με βάση τον ν. 2166/1993.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2205 ΕΞ (06.11.2018) - Τήρηση Βιβλίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1754 ΕΞ (16.10.2018) - Αγροτικός Συνεταιρισμός ως ομάδα παραγώγων και χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2081 ΕΞ (09.10.2018) - Ενοποίηση Επιμελητηρίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1195/2018 (24.10.2018) - «Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1717 ΕΞ (18.09.2018) - Χειρισμός Επιχορηγήσεων κατά την αρχική αναγνώριση στα ΕΛΠ
ΑΝΟΙΓΜΑ