• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 407 ΕΞ (14.03.2017) - Λογιστικές εγγραφές παραχώρησης εγκαταστάσεων για ορισμένο χρόνο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ (14.03.2017) - Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 432 ΕΞ (14.03.2017) - Εξαγορά εταιρείας μη εισηγμένης σε άλλο κράτος – μέλος από ελληνική μη εισηγμένη εταιρία
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 62784 (06.06.2017) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΗΝ 07-07-2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ., ΜΗ ΧΡΗΜΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4403/2016 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4308/2014. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.: οικ. 2/42059/0026 (03.06.2017) - «Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4308/2014 ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 314 ΕΞ (21.02.2017) - Καταχώρηση εκπτώσεων στα βιβλία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 322 ΕΞ (21.02.2017) - Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 357 ΕΞ (14.03.2017) - Λογιστική αντιμετώπιση στα πλαίσια των Ε.Λ.Π. του Ειδικού Τέλους του άρθρου 11 του Ν. 1069/1980 που υπολογίζεται στο 80% της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος και εισπράττεται από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρεύσεως Αποχετεύσεως
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 151 ΕΞ (20.1.2017) - Aπομείωση των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 187 ΕΞ (21.02.2017) - Λογιστική απεικόνιση εγγραφών διαγραφής χρέους δυνάμει δικαστικής απόφασης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 258 ΕΞ (21.02.2017) - Η έννοια των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε σχέση με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 595 ΕΞ (6.4.2017) - Κρατικές επιχορηγήσεις δαπανών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2894 ΕΞ (20.01.2017) - Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2915 ΕΞ (20.01.2017) - Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 96 ΕΞ (20.01.2017) - Τέλος επιτηδεύματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 110 ΕΞ (20.01.2017) - Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης και αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 147 ΕΞ (20.01.2017) - Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 71 ΕΞ (20.1.2017) - Αγροτικός συνεταιρισμός και υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2822 ΕΞ (16.12.2016) - Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2869 ΕΞ (16.12.2016) - Εκτύπωση ημερολογίου πωλήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ