• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αριθμ. Α. 1051/2020 (20.03.2020) - Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2864 ΕΞ (04.02.2020) - Λογιστική εγγραφή ληξιπρόθεσμων τόκων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤΑριθμ. Πρωτ.: 191 ΕΞ (11.02.2020) - Λογιστικό ερώτημα - χειρισμός αποσβέσεων βιολογικών παγίων σε μισθωμένα αγροτεμάχια
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1035/2020 (18.02.2020) - Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2835 ΕΞ (04.02.2020) - Ένταξη σε κατηγορία λογιστικού συστήματος ετερόρρυθμης εταιρείας με ομόρρυθμο εταίρο ανώνυμη εταιρεία
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Α.1017/2020 (27.01.2020) - Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α.1024/2018 (31.01.2020) - «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2885 ΕΞ (14.01.2020) - Αναστροφή ζημιάς απομείωσης κατόπιν μείωσης της φορολογητέας αξίας του ΦΠΑ, για τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Ε.2011/2019 (24.01.2020) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων των τιμολογίων πώλησης που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. από οντότητες πωλητές/μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2718 ΕΞ (28.01.2020) - Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 31/12/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2772 ΕΞ (28.01.2020) - Χειρισμός εσόδων από ενδοομιλικά μερίσματα κατά τη διανομή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Α. 1011/2020 (16.01.2020) - «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β΄) και ΠΟΛ1135/26-10- 2005 (1592Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2882 ΕΞ (21.01.2020) - Μεταφορά χρημάτων από υποκατάστημα σε ταμείο έδρας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/34 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7 και 9 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2601 ΕΞ (10.12.2019) - Λογιστική παρακολούθηση χρηματικών διαθέσιμων υποκαταστημάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2363 ΕΞ (26.11.2019) - Λογιστική απεικόνιση των αφορολόγητων αποθεματικών βάσει του N. 3299/2004 και διανομή του ποσού της επιχορήγησης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2469 ΕΞ (26.11.2019) - Λογιστική απεικόνιση της αξίας δωρεάς ακινήτου με δωρεοδόχο μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο (σωματείο)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2502 ΕΞ (03.12.2019) - Αποθεματικό από Διαγραφή Χρέους
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2276 ΕΞ (19.11.2019) - «Μετατροπή» ατομικής επιχείρησης βάσει του ΝΔ 1297/1972
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2275 ΕΞ (05.11.2019) - Υποχρέωση τήρησης καρτελών αποθήκης
ΑΝΟΙΓΜΑ