• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2078 ΕΞ (09.10.2019) - Παρουσίαση του Λογ. 48 στον Ισολογισμό του υποκαταστήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1875 ΕΞ (01.10.2019) - Διακίνηση παρακολούθηση και πώληση άχρηστων αποθεμάτων (ειδών συσκευασίας, άνευ αξίας)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1777 ΕΞ (24.09.2019) - Διόρθωση λάθους προηγούμενης περιόδου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1846 ΕΞ (24.09.2019) - Λογιστική αντιμετώπιση της «μετατροπής» ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ, βάσει των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1778 ΕΞ (10.09.2019) - Προκαταβολή για αγορά μισθωμένου οικοπέδου και απαιτούμενες προσαρμογές για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 στην σύμβαση μίσθωσης του οικοπέδου στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1397 ΕΞ (02.07.2019) - Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2124/2019 (01.07.2019) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν.4607/2019 (Α΄65) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ΤΑΞΙ)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1223 ΕΞ (25.06.2019) - Παρουσίαση κατάπτωσης χρηματοοικονομικών εγγυήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1394 ΕΞ (25.06.2019) - Λογιστικός χειρισμός υπομίσθωσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1304 ΕΞ (18.06.2019) - Παράλειψη καταχώρισης εσόδου από επιχορηγήσεις εξόδων προηγούμενων χρήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1270 ΕΞ (18.06.2019) - Κατάταξη ενεργειακής κοινότητας (αστικός συνεταιρισμός) σε κατηγορία οντοτήτων του ν. 4308/2014 και υποχρέωση τήρησης ή μη διπλογραφικού συστήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1059 ΕΞ (04.06.2019) - Λογιστικός χειρισμός διαφορών απογραφής αποθεμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1105 ΕΞ (04.06.2019) - Λογιστική αντιμετώπιση μερικής διάσπασης κλάδου εταιρείας στα βιβλία της επωφελούμενης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: E. 2095/2019 (03.06.2019) - «Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4596/2019 (Α’ 32), αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση (αμοιβή) που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 743 ΕΞ (07.05.2019) - Αποτίμηση (κοστολόγηση) βιβλίων εκδοτικού οίκου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 621 ΕΞ (09.04.2019) - Λογιστικός χειρισμός των δωρεάν μετοχών, από την διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας συμμετοχών και χρεογράφων, τις οποίες λαμβάνει ΑΕ, συμμετέχουσα στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων ΑΕ που έχουν προβεί στην κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων του Ν 2065/1992
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 642 ΕΞ (16.04.2019) - Βραχυχρόνιες μισθώσεις και λογιστική τήρηση
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 740 ΕΞ (23.04.2019) - Υποχρέωση συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986 για κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤΑριθμ. Πρωτ.: 433 ΕΞ (26.02.2019) - Ερώτημα για υποχρέωση έκδοσης Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης, απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 628 ΕΞ (16.04.2019) - Δαπάνες υλικών διαφημιστικών κατασκευών
ΑΝΟΙΓΜΑ