• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΠΟΛ 1101/2018 (22.05.2018) -
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 403 ΕΞ (22.05.2018) - Λογιστική Παρακολούθηση Υποκαταστήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΕΞ (08.05.2018) - Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 502 ΕΞ (15.05.2018) - Yπερανάληψη
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 873 ΕΞ (15.05.2018) - Τήρηση Λογιστικού αρχείου σε Ηλεκτρονική Μορφή
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1074/2018 (23.03.2018) - «Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν.2889/2001, όπως ισχύει.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 247 ΕΞ (03.04.2018) - Λογιστικές εγγραφές κατανεμηθεισών μετοχών λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤΑριθμ. Πρωτ.: 223 ΕΞ (27.03.2018) - Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2171 ΕΞ (03.04.2018) - Πρώτη Εφαρμογή Ε.Λ.Π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 338 ΕΞ (27.03.2018) - Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά Βιβλία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 36 ΕΞ (20.03.2018) - Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 115 ΕΞ (27.03.2018) - Έκδοση Στοιχείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 224 ΕΞ (27.03.2018) - Εισφορά Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 55 ΕΞ (20.03.2018) - Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 295 ΕΞ (20.03.2018) - Απόσβεση παγίου που βρίσκεται σε αδράνεια
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 315 ΕΞ (20.03.2018) - Ταμειακή διευκόλυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 341 ΕΞ (20.03.2018) - Αγροτικός Συνεταιρισμός
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΞ (13.03.2018) - Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 15 ΕΞ (13.03.2018) - ΕΛΠ Ν.4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 22 ΕΞ (13.03.2018) - Ερώτηση για ποιές λογιστικές εγγραφές γίνονται σε πλειστηριασμό
ΑΝΟΙΓΜΑ