• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1674 ΕΞ (06.09.2017) - Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Υγείας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1413 ΕΞ (12.07.2017) - Ταμείο υποκαταστήματος – Ταμείο έδρας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1435 ΕΞ (12.07.2017) - Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1449 ΕΞ (12.07.2017) - Ιδιοπαραγωγή Άυλών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1470 ΕΞ (12.07.2017) - Κωδικός λογιστικής καταχώρησης ΕΦΚΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1157368 ΕΞ 2017 (20.10.2017) - Παροχή διευκρινίσεων για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας, από οντότητες - εκμεταλλευτές καταστημάτων, που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1125 ΕΞ (30.05.2017) - Λογιστικός χειρισμός διαγραφής απαίτησης λόγω υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1129 ΕΞ (19.06.2017) - Κατηγοριοποίηση οντοτήτων βάσει μεγέθους
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1180 ΕΞ (19.06.2017) - Πρακτορεία ταξιδίων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1216 ΕΞ (19.06.2017) - Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1254 ΕΞ (19.06.20170 - Βάση παρουσίασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανώνυμης εταιρείας δημοσίων συμφερόντων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1268 ΕΞ (19.06.2017) - Χρόνος έκδοσης τιμολογίου και κύκλος εργασιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1279 ΕΞ (12.07.2017) - Λογιστικός χειρισμός ζημίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1036 ΕΞ (19.06.2017) - Εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1065 ΕΞ (19.06.2017) - Απεικόνιση δαπανών συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1066 ΕΞ (19.06.2017) - Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 850 ΕΞ (11.05.2017) - Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 903 ΕΞ (11.05.2017) - Πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 914 ΕΞ (11.05.2017) - Retail Method Απογραφή Αποθεμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 774 ΕΞ (11.05.2017) - Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές
ΑΝΟΙΓΜΑ