• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 710 ΕΞ (26.06.2018) - Υπολογισμός των απουσιών και αδειών άνευ αποδοχών στην διαμόρφωση του μέσου όρου προσωπικού
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1174 ΕΞ (19.06.2018) - Υποχρέωση για σχηματισμό πρόβλεψης για αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας κατά την 31/12/2017, για την άδεια και επίδομα που θα λάβουν οι εργαζόμενοι εντός του έτους 2018
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 412 ΕΞ (29.05.2018) - ΔΠΧΑ 16
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 496 ΕΞ (29.05.2018) - Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 614 ΕΞ (29.05.2018) - Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 400 ΕΞ (22.05.2018) - Ερώτημα Φαρμακευτικής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 393 ΕΞ (22.05.2018) - Ερώτημα Φαρμακευτικής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1101/2018 (22.05.2018) -
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 403 ΕΞ (22.05.2018) - Λογιστική Παρακολούθηση Υποκαταστήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΕΞ (08.05.2018) - Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 502 ΕΞ (15.05.2018) - Yπερανάληψη
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 873 ΕΞ (15.05.2018) - Τήρηση Λογιστικού αρχείου σε Ηλεκτρονική Μορφή
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1074/2018 (23.03.2018) - «Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν.2889/2001, όπως ισχύει.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 247 ΕΞ (03.04.2018) - Λογιστικές εγγραφές κατανεμηθεισών μετοχών λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤΑριθμ. Πρωτ.: 223 ΕΞ (27.03.2018) - Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2171 ΕΞ (03.04.2018) - Πρώτη Εφαρμογή Ε.Λ.Π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 338 ΕΞ (27.03.2018) - Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά Βιβλία
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 36 ΕΞ (20.03.2018) - Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 115 ΕΞ (27.03.2018) - Έκδοση Στοιχείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 224 ΕΞ (27.03.2018) - Εισφορά Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα
ΑΝΟΙΓΜΑ