• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1216 ΕΞ (19.06.2017) - Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1254 ΕΞ (19.06.20170 - Βάση παρουσίασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανώνυμης εταιρείας δημοσίων συμφερόντων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1268 ΕΞ (19.06.2017) - Χρόνος έκδοσης τιμολογίου και κύκλος εργασιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1279 ΕΞ (12.07.2017) - Λογιστικός χειρισμός ζημίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1036 ΕΞ (19.06.2017) - Εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1065 ΕΞ (19.06.2017) - Απεικόνιση δαπανών συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1066 ΕΞ (19.06.2017) - Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 850 ΕΞ (11.05.2017) - Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 903 ΕΞ (11.05.2017) - Πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 914 ΕΞ (11.05.2017) - Retail Method Απογραφή Αποθεμάτων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 774 ΕΞ (11.05.2017) - Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 811 ΕΞ (11.05.2017) - Αυθεντικότητα τιμολογίου που εκδίδεται από excel
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 834 ΕΞ (11.05.2017) - Χρόνος ζημιάς απομείωσης απαιτήσεων από πελάτη
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 736 ΕΞ (15.05.2017) - Ρύθμιση αυθαιρέτου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 747 ΕΞ (11.05.2017) - Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 772 ΕΞ (11.05.2017) - Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 626 ΕΞ (06.04.2017) - Έκδοση τιμολογίων από excel
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 664 ΕΞ (06.04.2017) - Λογιστικός χειρισμός απόκτησης εμπορευμάτων από μητρική εταιρεία στην περίπτωση που η σύμβαση διανομής μεταξύ τους, προβλέπει ότι η κυριότητα των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται στην θυγατρική στην ενωρίτερη ημερομηνία μεταξύ α) εξόφλησης του τιμήματος και β) πώλησης των εμπορευμάτων από την θυγατρική σε πελάτη της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1102975 ΕΞ 2017 (12.06.2017) - «Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από οντότητες υποκείμενες στις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.).»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 517 ΕΞ (14.03.2017 - Αποσβέσεις παγίων
ΑΝΟΙΓΜΑ