• ΕΤΟΣ - 2011

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

Κ.Υ.Α. Αριθ. πρωτ. 2/55258/0026 (2011) Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4 , του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/12713 (2011) «Επικύρωση αντιγράφων ξενόγλωσσων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1257 (2011) Έκδοση βεβαιώσεων δαπανών που αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1255 (2011) Χρησιμοποίηση Ειδοποιήσεων Τελών Κυκλοφορίας από το Διαδίκτυο
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1258 (2011) Προκαταβολή 25% έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. οικ. 19121/4196 (2011) Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5053775 ΕΞ 2011 (2011) Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3–FS2) του Συστήματος EMCS την 1η Ιανουαρίου 2012 (Α’ στάδιο), καθώς και με την έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος αδειών-εγκρίσεων και εγγυήσεων του ICISNET.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1256 (2011) Παράταση προθεσμίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή σε άλλο φορολογικό νόμο - Κοινοποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262 Α’)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1252 (2011) Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5053417 ΕΞ 2011 (2011) «Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1254 (2011) «Αντιμετώπιση από πλευράς τελών χαρτοσήμου των αποδείξεων πληρωμής ασφαλίστρων νομικής προστασίας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : ΔΠΕΙΣ Α 1173960 ΕΞ 2011 (2011) «Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 146343/ΙΑ (2011) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Πρωτ: 56660/1679 (2011) Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1251 (2011) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 262) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011», σχετικά με τη συμπλήρωση του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και διευκρινίσεις στην περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 572/2011 (2011) Ερωτάται εάν εκπίπτουν ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης δαπάνες που στηρίζονται σε πλαστά φορολογικά στοιχεία, εφ' όσον δεν αμφισβητείται ότι πραγματοποιήθηκαν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 (2011) «Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών, άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας, άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και άδειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α’)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ3Α/5052932/ΕΞ2011 (2011) «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1250 (2011) «Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΣ Γ 1173728 ΕΞ2011 (2011) «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των Κοινοτήτων- Δήμων - Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων - Κρατικών Περιφερειών, που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με τις διατάξεις του ν.3852/2010»
ΑΝΟΙΓΜΑ