• ΕΤΟΣ - 2011

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

ΠΟΛ. 1257 (2011) Έκδοση βεβαιώσεων δαπανών που αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/12713 (2011) «Επικύρωση αντιγράφων ξενόγλωσσων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθ. πρωτ. 2/55258/0026 (2011) Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4 , του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.2/97006/0025 (2011) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/64312/0025/12-09-2011 (ΦΕΚ Β’ 2029/12-09-2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από τα Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω προσωρινού πλαισίου στήριξης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για το έτος 2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1256 (2011) Παράταση προθεσμίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή σε άλλο φορολογικό νόμο - Κοινοποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262 Α’)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5053775 ΕΞ 2011 (2011) Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3–FS2) του Συστήματος EMCS την 1η Ιανουαρίου 2012 (Α’ στάδιο), καθώς και με την έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος αδειών-εγκρίσεων και εγγυήσεων του ICISNET.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. οικ. 19121/4196 (2011) Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1258 (2011) Προκαταβολή 25% έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5053417 ΕΞ 2011 (2011) «Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1252 (2011) Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : ΔΠΕΙΣ Α 1173960 ΕΞ 2011 (2011) «Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1254 (2011) «Αντιμετώπιση από πλευράς τελών χαρτοσήμου των αποδείξεων πληρωμής ασφαλίστρων νομικής προστασίας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1251 (2011) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 262) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011», σχετικά με τη συμπλήρωση του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και διευκρινίσεις στην περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Πρωτ: 56660/1679 (2011) Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 146343/ΙΑ (2011) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Δ11δ/607/1 (2011) Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2012.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:Δ6Α 1173815 ΕΞ2011 (2011) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη μελέτη και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων από τις εταιρείες προτάσεων, αναφορικά με τεχνολογικές λύσεις, που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται ή μπορούν να εφαρμοστούν για την επισήμανση των προϊόντων καπνού και των αλκοολούχων ποτών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 25 του ν. 3943/2011 (Α’66)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: ΔΕΣ Γ 1173728 ΕΞ2011 (2011) «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των Κοινοτήτων- Δήμων - Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων - Κρατικών Περιφερειών, που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με τις διατάξεις του ν.3852/2010»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ.1250 (2011) «Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Δ3Α/5052932/ΕΞ2011 (2011) «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών»
ΑΝΟΙΓΜΑ