• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

ΠΟΛ 1198 (1995) Συμπλήρωση της 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ.1262 απόφαση Υπουργού Οικ/κών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1184 (1995) Κοινοποίηση της 269/1995, γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1180 (1995) Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1111374/9160/2152/0014/26.8.93/ΠΟΛ.1281/1993 απόφασής μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1155 (1995) Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.95 απόφασης του Υπ. Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1104 (1995) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36α και 36β και άλλων συναφών θεμάτων του ν. 1642/86, όπως τέθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 7 του νόμου 2275/94 (ΦΕΚ 238Α/29.12.1994).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1075 (1995) Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ.1262 απόφασής μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1071 (1995) Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων ιγ΄ και ιθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1642/86.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1041 (1995) Κοινοποίηση της αριθμ. 598/94 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1034 (1995) Υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών και μεταβολών – μετάταξης από τους υποκείμενους στο φόρο μεταπωλητές και διοργανωτές δημοπρασιών οι οποίοι εφαρμόζουν τα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. των άρθρων 36α και 36β του ν. 1642/86.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1029 (1995) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών" Α.Ε. με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1135 (1994) "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1642/86, όπως ισχύει σχετικά με τη μεταφορά αγαθών από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες (εξαγωγή)".
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1002 (1994) Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1306 (1993) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1642/86 σχετικά με μεταφορές αγαθών και τις παρεπόμενες αυτών πράξεις, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τις δραστηριότητες αυτές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1262 (1993) Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1247 (1993) Υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στις παραγγελιοδοχικές εργασίες πώλησης στην περίπτωση που ο παραγγελέας είναι ιδιώτης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1196/1993 (20.05.1993) - Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ. 634/435 (29.4.1993) - Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ. 635/436 (29.4.1993) - Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1143 (1993) - Επιστροφή ή απαλλαγή του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Ελλάδα για χώρα εκτός Κοινότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1024 (1993) Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας, λόγω εξαγωγής.
ΑΝΟΙΓΜΑ