• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

ΠΟΛ 1015 (2000) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/8.4.1997 Απόφασής μας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1155 (26.7.1999) - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ. 1051009/2119/669/ΠΟΛ 1156/9-5-97 ΕΔΥΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1078/1999 (24.03.1999) - Κοινοποίηση της 681/98 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, σχετικά με την μη υποχρέωση καταβολής στο Δημόσιο ΦΠΑ αυτοπαράδοσης, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κινητή τηλεφωνία, για τις δωρεάν διαθέσεις συσκευών κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιούν στους νέους συνδρομητές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1320 (1998) Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι 12 μέτρων και τους σπογγαλιείς.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1250 (18.9.1998) - Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθ. 1000887/2569/3/ΠΟΛ.1004/2.1.97 Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1317 (1997) Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997) "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις"
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1296 (1997) Κοινοποίηση Αποφάσεων 1012790/1591/0014/3-2-97 και 1107155/5809/1231/ 0014/14-10-97.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1249 (1997) Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. των δημοσιογράφων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1239 (1997) - Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. Πρωτ. 1138050/4885/1436/Α0014/30-12-1996/ΠΟΛ.1338/1996 απόφασής μας (ΦΕΚ 18Β'/17-1-97) όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1156 (1997) Φ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νόμοι 2386/96 (ΦΕΚ 43/Α/7.3.1996) 2390/96 (ΦΕΚ 54/Α/21.3.1996) 2399/96 (ΦΕΚ 90/Α/27.5.1996)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1128 (1997) Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ιδρύματα Τεχνολογίας και Έρευνας, τα οποία συμβάλλονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1089 (1997) - Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ.πρωτ. 1138050/4885/1436/Α0014/30-12-1996/ΠΟΛ.1338 απόφασής μας (ΦΕΚ 18Β'/17-1-97).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1004 (1997) Λειτουργία των φορολογικών αποθηκών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1338 (1996) Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1334 (23.12.1996) Αρ.Πρωτ.: 1137236/6512/2090/Α0014 - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Φ.Π.Α. (περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1642/86) στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, περίθαλψης και διάγνωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1327 (1996) Υποχρεώσεις φορολογικών αντιπροσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1283 (25.10.1996) - Αναπροσαρμογή από 1-1-1997 των ποσών ΦΠΑ που εισπράττονται από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία στα τελωνεία εισόδου στην χώρα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: 1083358/4175/565/0014 (1996) Πληροφορίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1212/96 σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1212 (1996) Φ.Π.Α. Εγκύκλιος, Νόμοι 2386/96 (ΦΕΚ. 43/Α/7-3-1996), 2399/96 (ΦΕΚ. 90/Α/27-5-1996)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1187 (1996) Κοινοποίηση μερικών διατάξεων του ν. 2399/1996
ΑΝΟΙΓΜΑ