• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

ΠΟΛ 1156 (1997) Φ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νόμοι 2386/96 (ΦΕΚ 43/Α/7.3.1996) 2390/96 (ΦΕΚ 54/Α/21.3.1996) 2399/96 (ΦΕΚ 90/Α/27.5.1996)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1128 (1997) Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ιδρύματα Τεχνολογίας και Έρευνας, τα οποία συμβάλλονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1089 (1997) - Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ.πρωτ. 1138050/4885/1436/Α0014/30-12-1996/ΠΟΛ.1338 απόφασής μας (ΦΕΚ 18Β'/17-1-97).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1004 (1997) Λειτουργία των φορολογικών αποθηκών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1338 (1996) Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1334 (23.12.1996) Αρ.Πρωτ.: 1137236/6512/2090/Α0014 - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Φ.Π.Α. (περιπτώσεις δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1642/86) στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, περίθαλψης και διάγνωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1327 (1996) Υποχρεώσεις φορολογικών αντιπροσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1283 (25.10.1996) - Αναπροσαρμογή από 1-1-1997 των ποσών ΦΠΑ που εισπράττονται από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία στα τελωνεία εισόδου στην χώρα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: 1083358/4175/565/0014 (1996) Πληροφορίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1212/96 σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1212 (1996) Φ.Π.Α. Εγκύκλιος, Νόμοι 2386/96 (ΦΕΚ. 43/Α/7-3-1996), 2399/96 (ΦΕΚ. 90/Α/27-5-1996)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1187 (1996) Κοινοποίηση μερικών διατάξεων του ν. 2399/1996
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1132 (10.4.1996) - Κοινοποίηση της 783/1995 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. , σχετικά με τον χαρακτηρισμό εμφιαλωμένων κρασιών ως αυτουσίων αγροτικών προϊόντων, κατά την έννοια των διατάξεων της, αριθμ. Π.2070/1820/20-3-1987 Α.Υ.Ο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1119 (1996) Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 2386/1996 και 2390/1996
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1115 (29.3.1996) - Τροποποίηση των διατάξεων της αριθμ. Π. 8272/4880/18.12.1987 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, όσον αφορά την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που είναι σχετικές με τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν ή βρίσκονται σε ένα από τα καθεστώτα της παραγράφου 1 της ως άνω ΑΥΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1102/1996 (22.03.1996) - Τύπος, περιεχόμενο, διαδικασία και χρόνος υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1070 (1996) Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 1996) και για βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (έντυπο 051-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 1996).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 783/1995 - Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Εμφιαλωμένα κρασιά. Χαρακτηρισμός. Απαλλαγή από Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1234 (1995) Κοινοποίηση της αριθ. 507/1995 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1221 (1995) Κοινοποίηση των παραγράφων 2 και 3, του άρθρου 11 του ν.2303/1995 (ΦΕΚ 80A/5.5.95)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1198 (1995) Συμπλήρωση της 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ.1262 απόφαση Υπουργού Οικ/κών.
ΑΝΟΙΓΜΑ