• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

ΠΟΛ 1143 (1993) - Επιστροφή ή απαλλαγή του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Ελλάδα για χώρα εκτός Κοινότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1024 (1993) Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας, λόγω εξαγωγής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1004 (1993) Διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος φορολόγησης των πωλήσεων από απόσταση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1282 (1992) Ερμηνευτική εγκύκλιος του Φ.Π.Α. οδηγίες εφαρμογής Ν. 2093/92
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1218 (1992) Συντελεστής ΦΠΑ στις ενδιάμεσες εργασίες έκδοσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1164 (1992) Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών της περίπτ. λα΄ της παραγρ.1 του άρθρου 18, των περιπτώσεων ε΄ και στ της παραγρ . 1.του άρθρου 20 του Ν.1642/1986 και συμπλήρωση της απόφασής μας Π.7395/4269/1987.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1057 (1992) Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και Κοινοτικών ενισχύσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1176 (14.8.1991) Αρ.Πρωτ.: 1074879/5291/1410/Α0014 - Φόρος προστιθέμενης αξίας εργαζόμενοι με μίσθωση έργου στο Δημόσιο - Εφαρμογή διατάξεων των αποφάσεων Σ.800/1987 και Σ.866/1987
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1078 (2.4.1991) - Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/86.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1254 (1990) Κοινοποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 1881/90 (Φ.Ε.Κ. 42/Α) και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 των Ν. 1884/16.6.90 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1217 (1989) Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες φασόν εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α., σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 1642/86.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Π. 8272/4480 ΠΟΛ.364/18.12.1987 - Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της εισαγωγής και παράδοσης αγαθών που τίθενται σε καθεστώτα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.1642/1986 και των υπηρεσιών που παρέχονται σ’ αυτά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Π. 7395/4269 (1987) Διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό στην περιοχή αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 137 - Αρ.Πρωτ.: Π. 2869/2389 (1987) Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας των επενδυτικών αγαθών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 116 (6.4.1987) Διευκρινίσεις επί των αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών Σ. 800/129/Πολ. 68/4.3.1987 και Σ. 866/139/Πολ. 74/10.3.1987 - Συμβάσεις μίσθωσης έργου - Υπηρεσίες που δημιουργούν δεσμούς εξάρτησης για την εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 74 (Σ. 866/139/Πολ. 74/10.3.1987) Επέκταση εφαρμογής της απόφασης Σ. 800/129/1987/Πολ. 68 και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 68 (1987) Παροχή υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου με το Δημόσιο και παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών από δημοσιογράφους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Π. 7802/942 (25.11.1986) - Διαδικασία είσπραξης ΦΠΑ από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία για τις εκτελούμενες στο εσωτερικό της χώρας μεταφορές προσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Π.6786/640 (1986) Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παροχής υπηρεσιών και παράδοσης αγαθών που ενεργούνται από ορισμένα πρόσωπα, με την ευκαιρία εκδηλώσεων για την οικονομική τους ενίσχυση.
ΑΝΟΙΓΜΑ