• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

Αριθ. Π. 7395/4269 (1987) Διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό στην περιοχή αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 137 - Αρ.Πρωτ.: Π. 2869/2389 (1987) Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας των επενδυτικών αγαθών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 116 (6.4.1987) Διευκρινίσεις επί των αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών Σ. 800/129/Πολ. 68/4.3.1987 και Σ. 866/139/Πολ. 74/10.3.1987 - Συμβάσεις μίσθωσης έργου - Υπηρεσίες που δημιουργούν δεσμούς εξάρτησης για την εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 74 (Σ. 866/139/Πολ. 74/10.3.1987) Επέκταση εφαρμογής της απόφασης Σ. 800/129/1987/Πολ. 68 και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 68 (1987) Παροχή υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου με το Δημόσιο και παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών από δημοσιογράφους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Π. 7802/942 (25.11.1986) - Διαδικασία είσπραξης ΦΠΑ από τα ξένα τουριστικά λεωφορεία για τις εκτελούμενες στο εσωτερικό της χώρας μεταφορές προσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Π.6786/640 (1986) Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παροχής υπηρεσιών και παράδοσης αγαθών που ενεργούνται από ορισμένα πρόσωπα, με την ευκαιρία εκδηλώσεων για την οικονομική τους ενίσχυση.
ΑΝΟΙΓΜΑ