• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Εργατικά

- (2006) Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

23 (2006) Αύξηση ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη - Αναπροσαρμογή παραπληγικού επιδόματος από 1/1/2006 έως 31/12/2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

19 (2006) Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

20 (2006) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.3453/2006 σχετικά µε την εισοδηματική πολιτική έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Συμπλήρωση και υπογραφή υπευθύνων δηλώσεων του Ν.1599/86, όπως ισχύει, για λογαριασμό τρίτων, από πρόσωπα εφοδιασμένα µε γενικό ή ειδικό πληρεξούσιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, από υπαλλήλους των Κ.Ε.Π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Νέα παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 & 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, µέχρι την 2/5/06
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2006) Επιδόματα Μητρότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡ.: 8 (2006) Διευκρινήσεις για τα Μέτρα Προστασίας Δικαιωμάτων των ασθενών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Σχετικά µε την απόδειξη του τόπου κατοικίας των αλλοδαπών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

77 (2005) Παράταση αναστολής μέχρι 31/12/2006 της υποχρέωσης υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) αποκλειστικά µέσω διαδικτύου, για ορισµένες κατηγορίες εργοδοτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Εγκύκλιος επί των άρθρων 1 και 2 του Ν.3385/2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Αύξηση αµοιβών Ιατρικών Επισκέψεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

57 (2005) Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων Ν. 3345/05 άρθ. 16 (ΦΕΚ 138/Α/16.6.2005).
ΑΝΟΙΓΜΑ

51 (2005) Αποδεικτική ισχύς δελτίου κοµµένης αστυνοµικής ταυτότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

50 (2005) Αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου για τα δικαιώματα του Πολίτη.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡ.: 33 (2005) Συµπληρωµατικές οδηγίες σχετικά µε την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, των ασφαλισµένων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε). (Σχ.Εγκ.: 43/8.4.04, 77/11.6.04 , 119/9.12.04 , 8/18.1.05 της Δ/νσης).
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Χορήγηση Ε.Κ.Α.Σ. από 1.1.2005. Ενέργειες για την αποφυγή απόρριψης περιπτώσεων λόγω ελλιπών στοιχείων. Σχετ.: Η µε αρ. 20/31.3.2005 εγκύκλιος.
ΑΝΟΙΓΜΑ