• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΚΑ - Ασφαλιστικά

- (2005) Η διατροφή που τυχόν κατέβαλε ο/η πρώην σύζυγος κατά το χρόνο επέλευσης του θανάτου του δεν συμπεριλαμβάνεται στο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του/της επιζώντος/ζώσης διαζευγμένου/-ης που ελέγχεται για τη συνδρομή της προϋπόθεσης που ορίζεται στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 4 του Ν.3232/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

84 (2005) 1. Αντιμετώπιση των περιπτώσεων λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων στους οποίους έχει χορηγηθεί τιμητική σύνταξη από το Δημόσιο με τις διατάξεις του ν.δ 214/73 και του άρθρου 3 του ν. 1694/87 και οι οποίοι δικαιούνται και δεύτερη σύνταξη από το Ίδρυμα. 2. Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη χορήγηση σύνταξης από το Δημόσιο στα ανωτέρω πρόσωπα με βάση τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.3075/2002. Κοινοποίηση της ανωτέρω διάταξης – Οδηγίες για την εφαρμογή της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Συνυπολογισμός χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Διεκπεραίωση κατ’ άμεση προτεραιότητα των εγγράφων της Διοίκησης που αφορούν τον προσδιορισμό των ποσών που διεκδικούνται από ενάγοντες συνταξιούχους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: Σ70/30 (2005) - Αιτήσεις συνταξιούχων για επιστροφή ποσών που παρακρατήθηκαν από τη σύνταξής τους υπέρ ΛΑΦΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 83 (2005) Παράταση μέχρι 31/12/2005 της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στις Νομαρχίες από υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγρ. 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 82 (2005) Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου µε βάση τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 3385/2005-Αντικατάσταση του άρθρου 62 του Ν. 2676/99.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 68 (2005) Βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής κλάσης των απασχολούμενων αυτοτελώς στο θέαμα και ακρόαμα µε εφάπαξ αμοιβές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 80 (2005) Χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της κατηγορίας ασφαλισμένων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) που κρίνονται µε τις πλήρεις γενικές προϋποθέσεις του Ταμείου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: Τ00/ΦΑ/2160 (2005) Διευκρινίσεις σχετικά µε την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παραγ.19 εδ.α΄ του ν.3232/04, περί χορήγησης πλήρους ποσού σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) στους προερχόμενους από το τ.ΤΕΑΠΑΕ ασφ/νους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: Α23/592 - (2005) Διευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 70/05 για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 75 (2005) Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των ασφαλισµένων του ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)και υπολογισµός ποσού σύνταξης σε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 33 & 34 του Ν.2084/92.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: Π50/35/1058 (2005) - Αδειες ανικανότητας μετά από νοσηλεία στο εξωτερικό.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/137 (2005) - Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουμένων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: Γ51/227 (2005) - Υπενθύμιση Γενικού Εγγράφου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: Σ51/24 (2005) Ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3385/2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

- (2005) Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

70 (2005) Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής τους στη χώρα μας βάσει των διατάξεων των παρ. 10 και 11 του άρθρου 91 του Ν. 3386/05.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: Α02/1102 (23.9.2005) - Σχετικά με την υποβολή Αίτησης Απογραφής άμεσα Ασφαλισμένου και στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου απασχόλησης του ασφαλισμένου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

64 (2005) Συμπληρωματικές οδηγίες για τον Προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης στο τ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ